تحقیق بررسی و مقایسه افتراء و نشر اکاذیب در 41 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب موجود :

مقدمه

 سابقه‌ی تاریخی افتراء

 فصل اول : تعریف اصطلاحی و لغوی افتراء

 بخش اول : عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم افتراء

 بخش دوم : رکن قانونی

بخش سوم : رکن مادی

 بخش چهارم : رکن معنوی

بخش پنجم : سیستم جزائی افتراء

فصل دوم : اشاعه‌ی اکاذیب (‌مقدمه )

 بخش اول : ارکان جرم نشر اکاذیب

مبحث اول : رکن قانونی

 مبحث دوم : رکن مادی

مبحث سوم : رکن معنوی

مبحث چهارم : رژیم کیفری بزه نشر اکاذیب

فصل سوم : فرق افتراء و نشر اکاذیب

فهرست منابع و مآخذ


قیمت : 8,500 تومان

پرداخت و دانلود