دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

نام فایل : دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 15 کیلو بایت
تعداد صفحات : 3
بازدید : 7

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

توضیحات:
پرسشنامه مدیریت تعارض رابینزروش نمره گذاری و تفسیرپرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:گزینههمیشهبیشتر اوقاتغالباگاهیبه ندرتبسایر به ندرتهرگزامتیاز1234567پرسشنامه فوق دارای سه بعد (راهبرد) بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:بعدسوالات مربوطهکنترل (رقابت)7-1راه حل مداری (همکاری و مصالحه)18-8عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)30-19برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.روایی و پایاییدر پژوهش حیدری نژاد (1389) روایی پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض رابینز مورد تایید چند تن از اساتید قرار گرفت.همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز در جدول زیر ارائه شده است:مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامه­ مدیریت تعارض رابینزبعدآلفای کرونباخکنترل (رقابت)51/0راه حل مداری (همکاری و مصالحه)73/0عدم رویارویی و عدم رقابت (اجتناب)70/0منبع: حیدری نژاد، صدیقه، مهرابی زاده هنرمند، مهناز، داودی، ایران، پاینده، مهرانگیز، (1389)، ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران تربیت بدنی استان خوزستان، نشریه دانشور، فصلنامه عملی پژوهشی شاهد، سال سوم، شماره 5.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پژوهش وكنجكاوی از تمایلات طبیعی بشر است ومیل به شناخت وارضاء آن حس موجب دست یافتن به مجهولات زیادی شده است لذا پیشرفتهای چشمگیری دركلیه زمینه های علمی فعلی حاصل این حس سیری ناپذیر كسانی است كه زندگی خود را وقف جامعه بشری كرده ومی كند توسعه وپیشرفت كشورهای غربی حاصل میزان اهمیتی است كه این كشورها به تحقیق وپژوهش قائل هستند در این دیار روح علمی همان


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روان از دیدگاه مکتب های مختلف


دانلود مبانی نظری و پیشینه راهبردهای فراشناختی


گزارش کار کارورزی و تمرین دبیری 1 دانشگاه فرهنگیان بررسی دقیق موقعیت فیزیکی،عاطفی، سازمانی مدارس به همراه شیوه کدگذاری جدید و کامل مختص همه رشته های دانشگاه فرهنگیان