دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

نام فایل : دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 24 کیلو بایت
تعداد صفحات : 4
بازدید : 21

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

توضیحات:
پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکراین پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:گزینههرگزبرخی اوقاتاغلبهمیشهامتیاز1234پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:بعدسوالات مربوطهتغذیه11-1ورزش24-12مسئولیت پذیری در مورد سلامت32-25مدیریت استرس38-33حمایت بین فردی46-39خودشکوفایی54-47برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.روایی و پایاییدر پژوهش محمدی زیدی و همکاران (1390) روایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (0) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (1+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر در جدول زیر ارائه شده است


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

تحقیق دنیای مجازی و نظام تعلیم و تربیت


پیشینه تحقیق و مبانی نظری کیفیت زندگی


مقیاس خودكارآمدی تحصیلی


پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین