دانلود پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید

نام فایل : دانلود پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 8 کیلو بایت
تعداد صفحات : 2
بازدید : 11

دانلود فایل
خلاصه:
پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید

توضیحات:
پرسشنامه دلبستگی کولینز و ریداین مقیاس شامل خود ارزیابی از مهات های ایجاد روابط و خود توصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به نگاره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر 18 ماده بوده و از طریق علامت گذاری بر روی یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت (به هیچ وجه با خصوصیات من تطابق ندارد = 1، تا کاملاً با خصوصیات من تطابق دارد = 5) سنجیده می شود. نتایج تحلیلی عاملی، سه زیر مقیاس را در این پرسشنامه نشان می دهد: (1) وابستگی (دلبستگی ایمن) : میزانی که اعتماد آزمودنی را به دیگران می سنجد. (2) نزدیک بودن (دلبستگی اجتنابی) : میزان آسایش در رابطه با صمیمیت و نزدیکی هیجانی را اندازه گیری می کند. (3) اضطراب (دلبستگی دوسوگرا) : ترس از داشتن رابطه را در ارتباط ها می سنجد. اجرای پرسشنامه به صورت فردی و گروهی است (مالینکرودت و همکاران، 1995؛ به نقل از پاکدامن، 1380). ضریب اعتبار این پرسشنامه نیز با استفاده از شیوه ی بازآزمایی بر روی 105 دختر و پسر در شهر تهران 97/0 گزارش شده است. روایی این پرسشنامه نیز مناسب گزارش شده است (پاکدامن، 1380).


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه تعهد حرفه ای


مبانی نظری و پیشینه درباره مصورسازی داده ها و اطلاعات


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع سیستم فعال سازی رفتاریbas


روش تحقیق بررسی ارتباط بین نیمرخ روانی و عود بیماری اعتیاد