دانلود تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

خلاصه:
میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی

توضیحات:
بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلیفهرست مطالبعنوان ................................... صفحهچكیده........................................مقدمه....................................... 2فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی1ـ بیان مسئله ............................... 72ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ..................... 113ـ اهداف.................................... 144ـ فرضیه‌های پژوهش .......................... 155ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ............ 166ـ خلاصه .................................... 18فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر1ـ مبانی نظری .............................. 20الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)...روان تحلیل‌گری .............................. 22رفتاری‌نگر................................... 25شناختی...................................... 30زیست‌شناختی ................................. 32انواع ...................................... 35میزان شیوع ................................. 36ب ـ پیشرفت تحصیلی .......................... 372ـ یافته‌های پژوهشی ......................... 433ـ خلاصه .................................... 50فصل سوم: فرآیند روش شناختی1ـ انتخاب نمونه .............................الف ـ جامعه و نمونه ........................ 522ـ ابزار گردآوری اطلاعات .................... 53الف ـ معرفی سیاهه .......................... 53ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاری ................... 54ج ـ اعتبار و پایایی ........................ 543ـ طرح تحقیق و روشهای آماری ................ 56الف ـ طرح تحقیق ............................ 56ب ـ روشهای آماری ........................... 584ـ خلاصه .................................... 59فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج كمی1ـ ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده .......... 612ـ بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده ........ 63الف ـ نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی 64ب ـ نتایج آزمون t در متغیر افسردگی ......... 65ج ـ نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی ... 653ـ خلاصه..................................... 67فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری1ـ بحث و بررسی درباره یافته‌ها .............. 692ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..................... 723ـ كاربرد نتایج ............................ 734ـ محدودیت‌ها................................ 785ـ پیشنهادات................................ 79منابع


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره پرخاشگری منابع فارسی و انگلیسی دارد ارجاع و پاورقی استاندارد دارد رفرنس دهی استاندارد دارد کاملترین در سطح اینترنت، دارای تحقیقات انجام شده در ضمینه تحقیق گارانتی بازگشت وجه دارد


هنجاریابی آزمون هوش ویلیامز برای کودکان با نارسایی بینایی


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع الگوهای ارتباطی خانواده


چگونه رفتارهای نامطلوب دانش آموزان را با استفاده از روش های نوین تدریس همیاری،رویدادی،ساخت گرایی، ایجاد انگیزش بهبود بخشم