دانلود تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی

خلاصه:
میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی

توضیحات:
بررسی تعیین میزان افسردگی در دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلیفهرست مطالبعنوان ................................... صفحهچكیده........................................مقدمه....................................... 2فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی1ـ بیان مسئله ............................... 72ـ اهمیت و ضرورت پژوهش ..................... 113ـ اهداف.................................... 144ـ فرضیه‌های پژوهش .......................... 155ـ متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ............ 166ـ خلاصه .................................... 18فصل دوم: مرور تحلیل یافته‌ها در زمینه بررسی حاضر1ـ مبانی نظری .............................. 20الف افسردگی (مفهوم و نظریه‌های مربوط به آن)...روان تحلیل‌گری .............................. 22رفتاری‌نگر................................... 25شناختی...................................... 30زیست‌شناختی ................................. 32انواع ...................................... 35میزان شیوع ................................. 36ب ـ پیشرفت تحصیلی .......................... 372ـ یافته‌های پژوهشی ......................... 433ـ خلاصه .................................... 50فصل سوم: فرآیند روش شناختی1ـ انتخاب نمونه .............................الف ـ جامعه و نمونه ........................ 522ـ ابزار گردآوری اطلاعات .................... 53الف ـ معرفی سیاهه .......................... 53ب ـ روش اجرا و نمره‌گذاری ................... 54ج ـ اعتبار و پایایی ........................ 543ـ طرح تحقیق و روشهای آماری ................ 56الف ـ طرح تحقیق ............................ 56ب ـ روشهای آماری ........................... 584ـ خلاصه .................................... 59فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج كمی1ـ ارائه داده‌های توصیفی بدست آمده .......... 612ـ بررسی نتایج در چهارچوب بدست آمده ........ 63الف ـ نتایج حاصل از رابطه بین افسردگی و پیشرفت تحصیلی 64ب ـ نتایج آزمون t در متغیر افسردگی ......... 65ج ـ نتایج آزمون t در متغیر پیشرفت تحصیلی ... 653ـ خلاصه..................................... 67فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری1ـ بحث و بررسی درباره یافته‌ها .............. 692ـ جمع‌بندی و نتیجه‌گیری ..................... 723ـ كاربرد نتایج ............................ 734ـ محدودیت‌ها................................ 785ـ پیشنهادات................................ 79منابع


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پژهش بررسی ارتباط تعهد سازمانی با ویژگیهای شخصی کارکنان دانشگاه تربیت معلم سبزوار در 120 صفحه ورد قابل ویرایش


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق سرمایه انسانی


انسان امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات ، با چالشهای فراوانی روبه روست كه این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد


مبانی نظری و پیشینه خود پنداره