دانلود هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385

نام فایل : دانلود هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 345 کیلو بایت
تعداد صفحات : 9
بازدید : 5

دانلود فایل
خلاصه:
هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385

توضیحات:
هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385هدف: یکی از روشهای متداول تشخیص دمانس، به عنوان پیش شرطی برای آزمایش وبررسی بیشتر، ارزیابی عملکرد فرد در یک آزمون شناختی مختصر است . به این آزمون هامتداول ترین ابزار « معاینه مختصر وضعیت شناخت ی » . معمولاً ابزار غربالگری اطلاق میشودغربالگری اختلال شناختی در سطح جهان است که به زبانهای مختلف ترجمه و در فرهنگهایمختلف استاندارد شده است. مطالعه مقطعی حاضر به منظور تعیین ویژگی های روان سنجیمعاینه مختصر وضعیت شناختی و تهیه جدول هنجاری آن در سالمندان شهر تهران، در دو(76/3±6/ مرحله انجام شد. روش: در مرحله اول، آزمون در 101 آزمودنی (با متوسط سن 6و مقیاس تباهی همهجانبه) و 104 همتای DSM-IV دارای تشخیص دمانس (برمبنای معیارهایسالم با حداقل چهار کلاس سواد اجرا شد. در مرحله دوم، آزمون در 370 سالمند ساکن جامعهاجرا و نتایج در سه گروه سنی و تحصیلی، در هر دو جنس تنظیم شد . نتایج : آزمون ازو در نقطه برش 21 حساسیت 90 درصد و (α=0/ روایی رضایتبخش برخوردار بود ( 780/ ویژگی 84 درصد بهدست آمد. همبستگی نمرات با سن و سطح تحصیلات در سطح 05معنادار بود. نتیجهگیری: ویژگیهای روانسنجی این آزمون برای استفاده در شهر تهرانمناسب بود، اما نتایج آن باید با توجه به هنجارهای سنی و تحصیلی تفسیر گردد


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلوداقدام پژوهی چگونه با دانش آموز بیش فعال در کلاس درس فارسی دوم راهنمایی برخورد کردم


مقیاس بررسی تعویق دانشجویان


سازگاری و رفتار به فرایندهای روان‌شناسی كه مردم را با تغییرات روزمره هماهنگ می‌كند، اشاره دارد


عقب ماندگی ذهنی ناظراست بر عملكرد عمومی هوش كه بطور معنی دار پایین تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصی در رفتار سازشی است كه در دروان رشد و تحول ظاهر شده ، تعریف شده است