دانلود هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385

نام فایل : دانلود هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : pdf
حجم فایل : 345 کیلو بایت
تعداد صفحات : 9
بازدید : 23

دانلود فایل
خلاصه:
هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385

توضیحات:
هنجاریابی معاینه مختصر وضعیت شناختی سالمندان شهر تهران1385هدف: یکی از روشهای متداول تشخیص دمانس، به عنوان پیش شرطی برای آزمایش وبررسی بیشتر، ارزیابی عملکرد فرد در یک آزمون شناختی مختصر است . به این آزمون هامتداول ترین ابزار « معاینه مختصر وضعیت شناخت ی » . معمولاً ابزار غربالگری اطلاق میشودغربالگری اختلال شناختی در سطح جهان است که به زبانهای مختلف ترجمه و در فرهنگهایمختلف استاندارد شده است. مطالعه مقطعی حاضر به منظور تعیین ویژگی های روان سنجیمعاینه مختصر وضعیت شناختی و تهیه جدول هنجاری آن در سالمندان شهر تهران، در دو(76/3±6/ مرحله انجام شد. روش: در مرحله اول، آزمون در 101 آزمودنی (با متوسط سن 6و مقیاس تباهی همهجانبه) و 104 همتای DSM-IV دارای تشخیص دمانس (برمبنای معیارهایسالم با حداقل چهار کلاس سواد اجرا شد. در مرحله دوم، آزمون در 370 سالمند ساکن جامعهاجرا و نتایج در سه گروه سنی و تحصیلی، در هر دو جنس تنظیم شد . نتایج : آزمون ازو در نقطه برش 21 حساسیت 90 درصد و (α=0/ روایی رضایتبخش برخوردار بود ( 780/ ویژگی 84 درصد بهدست آمد. همبستگی نمرات با سن و سطح تحصیلات در سطح 05معنادار بود. نتیجهگیری: ویژگیهای روانسنجی این آزمون برای استفاده در شهر تهرانمناسب بود، اما نتایج آن باید با توجه به هنجارهای سنی و تحصیلی تفسیر گردد


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

چگونه مانع افت درسی دانش آموزان پایه دوم دبیرستان در درس عربی شدم


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع کیفیت زندگی


پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان


پاورپوینت تولید مثل و تشکلات کندوی زنبور عسل 50 اسلاید