دانلود دانلود چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادر دانش آموزانم پرورش دهم

نام فایل : دانلود دانلود چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادر دانش آموزانم پرورش دهم
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 42 کیلو بایت
تعداد صفحات : 23
بازدید : 22

دانلود فایل
خلاصه:
دانلود چگونه می توانم اخلاق ورفتار اسلامی رادردانش آموزانم پرورش دهم

توضیحات:
فهرست مطالبمقدمه.. 3بیان مسئله: 4روش های گردآوری اطلاعات (شواهد1).. 6تجزیه تحلیل وتفسیر اطلاعات : 7خلاصه یافته های اولیه: 7اصول و مبانی تدریس درس هدیه های آسمان: 8معیارهای ارزشیابی : 10راههای پیشنهادی برای حل مشكل:.. 10چگونگی اجرای راه جدید : 11گرد آوری اطلاعات ( شواهد 2 ).. 14تجدید نظر در روشهای انجام گرفته و اعتبار بخشی آن : 14نتایج.. 15نتیجه گیری : 16پیشنهاد:.. 17منابع وماخذ :.. 18مقدمه ای کاش می توانستیم مفاهیم گفتاری ونوشتاری خودراآن چنان تعریف کنیم که مخاطبان ماازگفته هاونوشته های ما،همان برداشت راکنندکه مطلوب ماست! شایدبرای همین است که می گویندکردارگویاترازگفتاراست! درس هدیه های آسمان، که هدفش تعلیم وتربیت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد وجایگزین کتاب تعلیمات دینی گردیده،یكی ازاركان مهم تدریس درسطوح مختلف تحصیلی می باشدكه برای نیل به اهداف عالی یک جامعه ی ایده آل هر زمان بـایدمورد اهمیت خاصی ازسوی معلمین ودست اندركاران آموزش و پرورش درتمامی پایه هاومقاطع تحصیلی قرار گیرد وبا شاخص قرار دادن این درس ، انتظار می رود جامعه ما در سالهای آتی نه تنها ازنظرشئونات اخلاقی وفرهنگی به مشكلی برخورد نکندبلكه جوانان بتوانندبه خوبی از عهده انجام مسئولیتهای محوله برآیند .وهمانگونه که هدف امام خمینی (ره) وشهدای عزیزمان بوده، جامعه ما الگویی برای ملل مختلف جهان گردد.با این مقدمه كوتاه می خواهم در تحقیق خود از علل دین گریزی دانش آموزان پایه پنجم شهرستان آبادان ودرنتیجه افزایش فرهنگ باختگی و... آنان ،همچنین چگونگی هدایت آنهابه سوی اخلاق ورفتاراسلامی ازطریق تدریس صحیح درس هدیه های آسمان بپردازم . امیدوارم مورد اهمیت قرار گیرد.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه خشونت خانگی علیه زنان


پرسشنامه خودکارآمدی شرر


روان شناسان در دهه های اخیر در بررسی اختلالات رفتاری و انحرافات به این نتیجه رسیده اند كه بسیاری از اختلالات و آسیب ها در ناتوانی افراد در تحلیل صحیح و مناسب از خود و موقعیت خویش ، عدم احساس كنترل


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق خواندن و مطالعه