دانلود دانلود اقدام پژوهی حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران

خلاصه:
حل مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیای کلاس چهارم ابتدایی در بخش نواحی آب و هوایی ایران

توضیحات:
فهرست مطالبچکیده : 3تشکر : 4مقدمه : 51ـ موضوع یا عنوان مشکل : 52ـ بیان مسئله (توصیف موقعیت آموزشی). 53ـ جمع آوری اطلاعات (شواهد1). 64ـ تجزیه و تحلیل داده ها : 75ـ انتخاب راه حل موقت : 86ـ اجرای طرح و نظارت بر تغییر پیشنهادی : 87ـ جمع آوری اطلاعات (شواهد2): 108ـ ارزشیابی و نتیجه گیری : 10منابع و مآخذ : 12چکیده :من سعی کردم طی مطالعات ، بررسی ، نظرخواهی های مختلف و گردآوری اطلاعات تلاش خود را در جهت رفع این مشکل قرار دهم . در این راه از اولیای مدرسه ـ همکاران ، دانش آموزان کمک گرفتم . روش های مختلفی را یادداشت کردم و به کتب زیادی مراجعه نمودم تا با توجه به مطالب گردآوری شده و تغییر آنها از میان راه حل ها ، یکی را انتخاب کرده و در کلاس اجرا نمایم بنابراین تلفیقی از روش های (همیاری ـ ایفای نقش) را انتخاب کردم و با گروه بندی شاگردان کلاسم و ایجاد محیطی مناسب در فضای باز مدرسه با نوع آب و هوا در گروه و ملبس کردن دانش آموزان به شرایط آب و هوایی آن نواحی در گروه و دادن نقش به هریک از اعضای گروه همراه با بیان خصوصیات آن نواحی از روی پلاکاردها و نقشه نواحی آب و هوایی ایران که در پیوست آمده است این کار انجام شد و نتایج حاصل از آن بسیار رضایت بخش بود این رضایت مندی در گفته ها و رفتار دانش آموزان و اولیای آنها و همکاران هم پایه و کارکنان مدرسه به خوبی نمایان بود .


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه (شاخص) رضایت زناشویی هودسن


دانلوداقدام پژوهی چگونه توانستم دانش آموزانم را به یادگیری درس حرفه و فن ترغیب کنم ؟


پیشینه پژوهش و چارچوب مبانی نظری اختلال لجبازی – نافرمانی


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شیوه های فرزند پروری