دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم

خلاصه:
دانلوداقدام پژوهی چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم

توضیحات:
فهرست مطالبچکیده. 5واژگان کلیدی :. 5مقدمه. 6بیان مسأله. 8توصیف وضع موجود ( شواهد 1). 10الف. شاخص های کیفی وضع موجود. 10ب. شاخص‌های کمّی وضع موجود. 11اهداف تحقیق. 12ب. اهداف اختصاصی :. 12گردآوری داده ها و اطلاعات برای ارایه راه حل‌ها. 13الف. مشاهده. 13ب. پرسش نامه. 14ج. مصاحبه. 14د. بررسی پرونده های تحصیلی دانش‌آموزان. 15الف: پیشینه ی نظری. 16ب. پیشینه عملی. 17تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها و اطلاعات. 21راه حل های پیشنهادی. 22انتخاب راه حل ها. 26اعتبار بخشی به راه حل ها. 28اجرای راه حل ها (شواهد2 ). 29پیشنهاد ها و راهکارها. 33فهرست منابع و مآخذ. 35چکیده عنوان اقدام پژوهی حاضر این است که ، چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش‌آموزان پایه اول را به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن افزایش دهم؟ و هدف اصلی آن نیز افزایش میزان علاقه مندی دانش‌آموزان یاد شده به درس قرآن و فعالیت های مربوط به آن می باشد. اما نکته ای که اشاره به آن خالی از لطف نمی باشد ، آن است که اگر چه موضوع و عنوان اقدام پژوهی حاضر، تکراری به نظر می رسد ، اما باید اذعان نمود که گاهی از اوقات ، تکرار نه تنها زیبا و ضروری ست ، که بسیار حیاتی نیز می باشد ! از آن جمله می توان به تکرار شب و روز، تکرار نمازهای پنج گانه در هر روز وغیره اشاره نمود. علاوه بر این ، آشنا نمودن کودکان با اصول و مبانی دین اسلام، به ویژه قرآن کریم ، آن هم در پایه اول دبستان ، همواره نیازمند تکرار است. زیرا عامل « تکرار » در فرایند تدریس ، امری اجتناب ناپذیر می باشد. بدون شک ، انجام این تحقیق ، از ابعاد گوناگون دارای اهمیت و ضرورت بسیار بوده است. زیرا از یک سو، علاوه بر ایجاد علاقه مندی در دانش‌آموزان پایه اول دبستان ……… به درس قرآن ، میزان فعالیت و مهارت آنان در روخوانی ، روان خوانی ، قرائت و حفظ آیات ، پیام ها و داستان های قرآنی را افزایش می داد و از دیگر سو، موفقیت دانش‌آموزان در یادگیری دیگر دروس( قرائت فارسی ، جمله نویسی ، املا و غیره ) را نیز امکان پذیر می ساخت.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نوآوری


بسیارى از روانشناسان تربیتى و مربیان آموزشى اعتقاد دارند که موقعیت یادگیرى باید چنان سازماندهى شود که هر شاگرد بر اساس توانایىهاى خود به فعالیت و یادگیرى بپردازد


مبانی نظری و پیشینه پژوهش روان درمانی حمایتی گروهی


مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن