دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم

خلاصه:
دانلوداقدام پژوهی چگونه اضطراب دانش آموزپایه اول متوسطه را در ساعت فیزیک کاهش دادم

توضیحات:
فهرست مطالبچكیده:. 3کلید واژه :. 3مقدمه:. 4توصیف وضیعت و بیان مساله: 5تعریف کلید واژه ها:. 5اضطراب چیست؟. 5نگرانی چیست؟. 6جمع آوری اطلاعات شواهد 1 :. 7مشاهده ی رفتار دانش آموز در کلاس درس: 7مصاحبه با دوستان: 7مصاحبه با دیگر دبیران محمد: 8مصاحبه با والدین محمد: 8مصاحبه با خود محمد:. 9مطالعات تحقیقات گذشته :. 10اضطراب فیزیک چیست ؟. 10اضطراب فیزیک واكنش احساس آگاهانه به یك یا چند مورد زیر است : 10چگونه اضطراب فیزیک دانش آموزان افزایش می یابد ؟. 11تجزیه تحلیل و تفسیر داده ها :. 12الف) عوامل محیطی. 121- فشارهای والدین :. 122- شیوه آموزش دبیر :. 123- محتوی كتاب های فیزیک :. 134- تجارب منفی :. 13ب) شیوه های اشتباه آموزش فیزیک. 131) تأكید بر سرعت در پاسخ گویی :. 13پ) عوامل فردی. 141) كاهش اعتماد به نفس :. 142) احساس ضعف و كمبود :. 14یافته های علمی. 15● نشانه های استرس. 16▪ نظریه های روانکاوی: 16▪ نظریه های رفتاری: 16▪ نظریه وجودی: 17انتخاب راه جدید موقتی :. 18اجرای راه حل و نظارت بر آن :. 20گردآوری اطلاعات ( شواهد2 ). 21ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن :. 23پیشنهادات. 23منابع :. 25چكیده: پژوهش نشان داده است كه عامل بسیاری از موارد اضطراب در دانش آموزان در جو عمومی مدرسه و كلاس درس است كه با اصلاح روش تدریس ، در ارزیابی و ارزشیابی قابل تضعیف می باشد. و اما پژوهش حاضر در مورد محمد دانش آموز پایه اول متوسطه است كه دچار اضطراب در كلاس و به خصوص در درس فیزیک است كه پس ازبرخورد با این مسئله به جمع آوری اطلاعات از منابع گوناگون و استفاده از تجربیات افراد متخصص پرداخته و بعد آن ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس با ارائه راه حل هایی به بهبود و كاهش اضطراب او پرداختم.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

چگونه دانش آموزان را به درس تعلیمات اجتماعی علاقه مند سازم


مقیاس درجه بندی اضطراب هامیلتون(HRSA)


مقیاس جو روانی اجتماعی کلاس


دانلوداقدام پژوهی راههای مقابله با ترس و اضطراب در دانش آموز