دانلود اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

نام فایل : دانلود اثربخشی آموزش تاب ­آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 395 کیلو بایت
تعداد صفحات : 151
بازدید : 29

دانلود فایل
خلاصه:
پژوهش حاضر به منظوربررسیاثربخشی آموزش تاب اوری بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی انجام شد روش این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه­های احساس تنهایی ،پرخاشگری وتاب اوری بهره گرفته شده است

توضیحات:
پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش تاب اوری بر میزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسرسال سوم راهنمایی انجام شد روش: این پژوهش از نوع تحقیق آزمایشی با طرح دو گروهی پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل است. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه­های احساس تنهایی ،پرخاشگری وتاب اوری بهره گرفته شده است. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی شهر رشت است که به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی ساده انتخاب شده و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی و كنترل گمارده شده اند. سپس برنامه آموزش تاب اوری به عنوان متغیر مستقل ،طی 10 جلسه 75 دقیقه ای و در طول دو ماه ونیم،بر گروه آزمایشی اعمال شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل كواریانس چند متغیره (مانكوا) و با استفاده از نرم افزار کامپیوتری 18SPSS بهره گرفته شده است.یافته ها: نتایج نشان می دهند كه F مشاهده شده از نظر آماری در سطح( 05/0 p< ) معنی دار است. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها، اجرا برنامه آموزش تاب اوری می تواند در کاهش پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان پسر موثر باشد. بنابراین در نظر گرفتن این برنامه در مدارس،می تواند برای دانش آموزان مفید باشد.واژگان کلیدی : تاب آوری، پرخاشگری،احساس تنهایی ،دانش آموزانفهرست مطالبچکیده پژوهش................................................................................... 1بیان مسأله.......................................................................................... 6اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................... 9هدفهای پژوهش.................................................................................. 10فرضیه­های پژوهش............................................................................. 10تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش.......................................................... 11تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش.......................................................... 11تعریف متغیر کنترل............................................................................ 12فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق........................................................... 13مقدمه.............................................................................................. 14نوجوانی........................................................................................... 14خصوصیات دوره نوجوانی................................................................... 14رشد فردی واجتماعی دوران نوجوانی........................................................ 19هویت وهویت یابی دردوره نوجوانی......................................................... 16تاب آوری......................................................................................... 17تعریف تاب آوری............................................................................... 17ظهورتاب آوری................................................................................. 20تاب­آوری و آسیب­پذیر.......................................................................... 20ارتباط بین تاب­آوری، مراحل رشد روانی، شناختی، اجتماعی و سلامت روان 22الگوی تاب­آوری و آسیب­پذیری............................................................... 23ویژگیهای افراد تاب­آور......................................................................... 24وجوه تاب آوری................................................................................. 26ویژگیهای دخیل درتاب آوری.................................................................. 27سخت‌رویی کلیدی برای تاب­آوری............................................................ 29مؤلفه­های تاب­آوری............................................................................. 29پژوهشهای انجام شده در این زمینه........................................................... 31پرخاشگری....................................................................................... 23تعریف پرخاشگری.............................................................................. 24پرخاشگری،خشم،خصومت.................................................................... 37تاریخچه پرخاشگری............................................................................ 38نظریه های مربوط به پرخاشگری............................................................ 49شالوده زیستی پرخاشگری...................................................................... 52علل و عوامل پرخاشگری...................................................................... 53انواع رفتارهای پرخاشگرانه................................................................... 55زیانهای پرخاشگری............................................................................. 58پرخاشگری در نوجوانان....................................................................... 59احساس تنهایی................................................................................... 61تعریف احساس تنهایی.......................................................................... 63شناخت احساس تنهایی.......................................................................... 67دربرابراحساس تنهایی چه میکنیم............................................................. 67انواع احساس تنهایی............................................................................ 67رابطه احساس تنهایی با ترس واضطراب................................................... 69با احساس تنهایی چگونه برخورد می کنیم................................................... 70چند توصیه برای رفع احساس تنهایی........................................................ 70طبقه بندی ویس از احساس تنهایی............................................................ 73ارتباط احساس تنهایی با کودک آسیب دیده درون........................................... 73تفاوت احساس تنهایی با کمرویی و افسردگی............................................... 74احساس تنهایی درروان شناسی................................................................ 75ریشه های احساس تنهایی...................................................................... 76رابطه بین ترس و احساس تنهایی............................................................. 77رابطه احساس تنهایی با شخصیت خود محور............................................... 78روش ازبین بردن احساس تنهایی............................................................. 78ایا درمان قطعی برای احساس تنهایی وجود دارد؟.......................................... 79اثرات احساس تنهایی در دوره نوجوانی..................................................... 82نظریه های مربوط به احساس تنهایی........................................................ 83فصل سوّم: فرایند پژوهش.................................................................... 96مقدمه.............................................................................................. 97جامعه آماری..................................................................................... 97نمونه آماری...................................................................................... 98روش جمع­آوری اطلاعات..................................................................... 97روش و طرح پژوهش.......................................................................... 98ابزارهای اندازه­گیری........................................................................... 98پایایی وروایی مقیاس تنهایی................................................................... 98پایایی وروایی مقیاس پرخاشگری............................................................. 99خلاصه پکیج آموزش تاب اوری............................................................ 100روش تجزیه و تحلیل داده­ها.................................................................. 101فصل چهارم: یافته های پژوهشی........................................................... 102یافته ها.......................................................................................... 104فرضیه اول..................................................................................... 104فرضیه دوم..................................................................................... 109فرضیه سوم..................................................................................... 110فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری.............................................................. 111مقدمه............................................................................................ 112بحث و نتیجه گیری فرضیه اول............................................................ 113بحث و نتیجه گیری فرضیه دوم............................................................. 119بحث و نتیجه گیری فرضیه سوم........................................................... 117محدودیتها و پیشنهاد‌ها........................................................................ 119پیوستها.......................................................................................... 120منابع............................................................................................. 132چکیده انگلیسی................................................................................. 145فهرست جداول و نمودارهاجدول 1-3: طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل.............................. 98جدول 1-4: بررسی اثر تعاملی............................................................. 105جدول 2-4: آزمون باکس جهت بررسی همگنی ماتریس............................... 106جدول3-4: آزمون لوین برای بررسی یکسانی واریانس................................. 106جدول 4-4: میانگین اولیه.................................................................... 107جدول 5-4: میانگین تعدیل شده............................................................. 107جدول 6-4: آزمون اندازه اثر بر اساس لامبدای ویلکز................................. 108جدول 7-4: نتایج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش احساس تنهای 109جدول 8-4: نتایج آزمون اثر آموزش تاب آوری برکاهش پرخاشگری............... 110


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اخلاق در اسلام


مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع دست برتری


مبانی نظری و پیشینه خلاقیت


مقطع آموزش پیش دبستانی درژاپن حداكثرمدت زمان سه سال رده های سنی 36 سال به طول می انجامداین مقطع آموزشی غیراجباری وغیررسمی بوده وبا دریافت شهریه ازوالدین كودكان ارائه می گردد