دانلود رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری

خلاصه:
خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل گیری زندگی اجتماعی است وبنیادی ترین و اصلی ترین شکل و جزء اجتماعی است جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداری اعضای آن از سلامت روانی است و هر جامعه ای برای تداوم و بقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده دارد

توضیحات:
خانواده ، کانون مهر ، محبت و تربیت ومبنای شکل گیری زندگی اجتماعی است. وبنیادی ترین و اصلی ترین شکل و جزء اجتماعی است. جامعه سالم در گرو سلامت خانواده و تحقق سلامت آن مشروط به برخورداری اعضای آن از سلامت روانی است و هر جامعه ای برای تداوم و بقای خود نیاز به حفظ و بسط ارزش های خود در قالب خانواده دارد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اضطراب و افسردگی با تعارضات زناشویی در مراجعین به مراکز مشاوره و مددكاری ناجا در شهر کرمانشاه می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افرادیست که در سال 1393 برای بررسی و رفع تعارضات زناشویی واختلافات خانوادگی خود به دوایر مشاوره ومددکاری نیروی انتظامی درسطح شهر کرمانشاه مراجعه کرده بودند. از میان آنها تعداد 100 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ودر دسترس انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه اضطراب کتل، مقیاس افسردگی بک و پرسشنامه تعارضات زناشویی(MCQ) استفاده گردیده است . طرح پژوهش از نوع همبستگی است و برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون وآزمون Tاستفاده شده است. نتایج تجزیه وتحلیل یافته ها نشان داد که بین اضطراب وافسردگی با تعارضات زناشویی همبستگی مثبت معنا داری وجود دارد(P≤0/01). و افسردگی واضطراب ،تعارضات زناشویی را پیش بینی می کنند. ازنتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که تعارضات زناشویی عامل افزایش افسردگی واضطراب در بین زوجین است.واژه های کلیدی : تعارضات زناشویی- اضطراب - افسردگیفهرست مطالبچکیده. 1فصل یکم: مقدمه پژوهش1-1 مقدمه. 31-2 بیان مسأله. 61-3 اهمیت و ضرورت پژوهش. 81-4 اهداف پژوهش. 111-4-1 هدف اصلی. 111-4-2 اهداف فرعی. 111-5 سؤالات پژوهش. 111-6 تعاریف اصطلاحات ومفاهیم. 121-6-1 تعاریف نظری. 121-6-2 تعاریف عملیاتی. 13فصل دوم: پیشینه تحقیق2-1 پیش درآمد. 152-2 اضطراب. 152-2-1 ماهیت اختلال های اضطرابی. 162-2-2 اختلال وحشتزدگی. 172-2-3 آگورافوبی. 172-2-3-1 فوبی خاص. 182-2-3-2 فوبی اجتماعی. 182-2-4 اختلال اضطراب فراگیر. 182-2-5 اختلال وسواس فکری-عملی. 192-2-6 اختلال استرس حاد و استرس پس از آسیب. 202-2-7 نظریه های روانشناختی در مورد اضطراب. 212-2-7-1 نظریه های روان پویایی. 212-2-7-2 نظریه رفتاری. 222-2-7-3 نظریه فیزیولوژیک. 222-2-7-4 نظریه پدیدار شناختی و وجودی. 232-3 افسردگی. 232-3-1 افسردگی چیست. 262-3-2 حالات افسردگی. 272-3-3 تاریخچه افسردگی. 282-3-4 طبقه بندی افسردگی. 282-3-4-1 اختلال های خلقی یک قطبی. 282-3-4-2 اختلال افسردگی اساسی. 292-3-4-3 اختلال افسرده خویی(دیس تایمی). 292-3-4-4 اختلال خلق ادواری. 292-3-4-5 اختلال دوقطبی. 302-3-5 شیوع افسردگی. 322-3-6 افسردگی درون زاد در مقابل افسردگی واکنشی. 332-3-7 افسردگی فصلی. 332-3-8 تشخیص افتراقی برای افسردگی. 342-3-9 منظور از افسردگی حاد یا گذرا چیست. 352-3-10 حملات افسردگی. 362-3-11 ملاک های تشخیص برای انواع افسردگی. 372-3-12 دیدگاههای موجود در مورد افسردگی. 412-3-12-1 دیدگاه زیست شناختی. 412-3-12-2 دیدگاه روان پویشی. 412-3-12-3 دیدگاه رفتاری. 422-3-12-4 دیدگاه شناختی. 432-4 تعارضات زناشویی. 452-4-1 ابعاد تعارض. 492-4-2 تعارضات خانوادگی چرا؟. 502-4-3 مفهوم تعارض. 512-4-4 تعاریف تخصصی متعددی از تعارض. 522-4-5 تعارض زناشویی از نظر وایل. 522-4-6 دیدگاههای تعارض. 522-4-6-1 دیدگاه سنتی. 532-4-6-2 دیدگاه روابط انسانی. 532-4-6-3 دیدگاه تعاملی. 532-4-7 عقاید مثبت ومنفی نسبت به تعارض ازنظر ویلموت وهاکر. 532-4-8 هشت کارکرد مثبت تعارض از نظر ترنر. 542-4-9 عوامل تعارض. 542-4-10 زمینه های تعارضات زناشویی. 552-4-11 مراحل تشدید تعارض زناشویی. 562-5 الگوهای ارتباطی. 572-6تجزیه وتحلیل تعارض. 582-7 روش های حل تعارض . 582-8 سبک ها و استراتژی های حل تعارض. 592-9 چهار سوال اساسی در حل تعارضات. 602-10تأثیر اضطراب بر روابط و تعارضات زناشویی. 622-11 پیشینه تحقیق. 652-11-1 پژوهش های داخلی. 652-11-2 پژوهش های خارجی. 71فصل سوم: روش پژوهش3-1 پیش درآمد. 763-2 روش پژوهش. 763-3 معرفی متغیرها. 763-4 جامعه آماری. 763-5 جامعه نمونه و روش نمونه گیری. 763- 6 ابزار پژوهش. 773-7 شیوه اجرا. 793-8 روش تجزیه وتحلیل داده ها. 79فصل چهارم: یافته های پژوهش4-1 پیش درآمد. 814-2 آمار توصیفی. 814-3 جداول ونمودارها. 824-3-1 جداول ونمودارهای فراوانی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسشنامه. 824-4 آماراستنباطی. 864-5 روش آزمون سؤالات پژوهش. 864-6 تجزیه وتحلیل سؤالاتپژوهش. 874-7 خلاصه تجزیه وتحلیل ها و آزمون، به تفکیک هر سؤال. 874-7-1 آزمون سؤال اول. 874-7-2 آزمون سؤال دوم. 894-7-3 آزمون سؤال سوم. 91فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری5-1 پیش درآمد. 935-2 بررسی سؤال ها. 935-3 مقایسه نتایج سؤالات باپژوهش های قبلی. 955-4 نتیجه گیری از نظر نگارنده. 965-5 محدودیت‌های پژوهش. 965-6 پیشنهادهای پژوهشی. 975-6 پیشنهادهای كاربردی. 97منابع و ماخذ. 98پیوست‌ها. 104فهرست جداولعنوان صفحهجدول (2-1): فهرست نشانه های بالینی افسردگی. 31جدول (2-2): ملاک تشخیصیDSM-IV-IR برای دوره افسردگی. 37جدول (2-3): ملاک تشخیصیDSM-IV-IRبرای دوره مانی. 39جدول (2-4): تفاوت های بالینی میان افسردگی وشیدایی. 40جدول (2-5): خطاهای شناختی بک. 44جدول (3-1): درجات وسطوح افسردگی در پرسشنامه افسردگی بک. 78جدول (4-1): جنسیت پاسخ گویان. 82جدول (4-2): وضعیت تأهلپاسخگویان. 82جدول (4-3): سنپاسخگویان. 83جدول (4-4): تحصیلاتپاسخگویان. 83جدول (4-5): فراوانی متغیرهای افسردگی،اضطراب وتعارضات زناشویی 84جدول (4-6): ضریب همبستگی وسطح معنی داری وتعداد داده ها بین دو متغیر اضطراب وتعارضات. 88جدول (4-7): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و میزانT وسطح معنی داری اضطرابوتعارضات. 89جدول (4-8): ضریب همبستگی وسطح معنی داری وتعداد داده ها بین دو متغیر افسردگیوتعارضات. 90جدول (4-9): ضریب همبستگی ، ضریب تعیین و میزانTوسطح معنی داری افسردگیوتعارضات. 90جدول (4-10): رگرسیون جهت پیش بینی تعارضات زناشویی براساس افسردگی و اضطراب. 91جدول (4-11):ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بینی تعارضات زناشویی براساس افسردگی و اضطراب…. 91فهرست نمودارهاعنوان صفحهنمودار (4-1): نمودار منحنی طبیعی. 87


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه رابطه سبک مدیریت كلاس با یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت تحصیلی


این تحقیق به بررسی فعالیت های انجمن اولیاء و مربیان در کشورهای ایران، هندوستان و استرالیا جهت ارائه راهکار مطلوب پرداخته است


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق یادگیری خودتنظیمی


راهنمایی به مفهوم كلی آن با خلقت انسان همراه است و خداوند متعال پس از آفرینش انسان از طریق بعثت پیامبران، بشر را پیوسته در جهت میل به كمال و سعادت در دنیا و آخرت راهنمایی نموده است مفهوم هدایت و ارشاد از دیرباز در فرهنگ و ادبیات غنی زبان فارسی پیوسته مورد تاكید و دارای اهمیت زیاد بوده است لیكن راهنمایی به معنی علمی و تخصصی آن با صنعتی شدن جوامع و