دانلود بررسی آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس و نحوه مقابله با استرس در دانش آموزان نوجوان

خلاصه:
نوجوانی دوره ای بین كودكی و بزرگسالی است كه او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو می‌سازد درابتدا تكالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد

توضیحات:
نوجوانی دوره ای بین كودكی و بزرگسالی است كه او را با زنجیره ای از موانع تحولی و چالش های عدیده ای روبرو می‌سازد. درابتدا تكالیف طبیعی همچون تحول هویت و دستیابی به استقلال و سازگاری با همسالان وجود دارد. مرحله دوم گذر از كودكی به بزرگسالی است كه باتغییرات فیزیولوژیكی در بدن و تحول شناختی مشخص می‌شود. این مرحله زمانی است كه فرد نیازمند انجام نقش های اجتماعی در رابطه با همسالان و افرادی از جنس مخالف، انجام تكالیف مدرسه وتصمیم گیریهایی در رابطه با شغل می‌باشد (فرایدنبرگ[1]،1997). از آنجا كه تغییرات و وجود تكالیف متفاوت نوجوان رادر معرض استرس عدیده ای قرار می دهد، لزوم واهمیت سازگاری و كنار آمدن با این استرس ها در این دوره نمایان می‌گردد. با توجه به این مقدمه اندكی به راهبردها و مهارتهای كنار آیی می پردازیم. كنار آمدن، متشكل از پاسخهایی (افكار، احساسات واعمالی ) است كه فرد در برخورد با موقعیت های مشكل داری كه درزندگی روزمره و در شرایط خاص با آنها مواجه می‌شود، بكار می‌گیرد. گاهی اوقات مشكلات حل می شوند و گاه در تلاش فردی برای برخورد با محیط مورد اغماض قرار می‌گیرند (فرایدنبرگ، 1997).لازاروس[2] (1984) كنار آمدن را شامل كوششهایی به منظور سازگاری و انطباق با شرایط استرس آور در تلاش در جهت كاهش پیامدهای منفی ناشی از منبع استرس می داند.در زمینه كنار آمدن با استرس[3] ،دو شیوه اصلی كنار آیی وجود دارد. شیوه اول روش متمركز بر مسئله است یعنی فرد به استرس به عنوان موضوعی حل شدنی و هدف اصلی می‌نگرد و شیوه دوم روش متمركز بر هیجان است. یعنی فرد مشكل را حل نمی‌كند بل سعی در كاهش پیامدهای هیجانی مشكل دارد. شماری از محققین، افرادی را كه بوسیله كاهش دادن یا اجتناب كردن با استرس كنار آمده اند را با افرادی كه از راهكارهای بیشتر مقابله ای و یا هوشیارانه نظیر جمع آوری اطلاعات و اقدام به عمل استفاده نموده اند، مقایسه كردند (هولاهان[4] و موس[5]، 1987) . در مجموع تحقیقات نشان می دهد كه شیوه مقابله نسبت به اجتناب راهكار موفق تری است. افرادی كه مستقیما با مشكل مواجه می‌شوند نه تنها با احتمال بیشتری آن را حل می‌كنند بلكه برای تحت كنترل درآوردن استرس در آینده بهتر آماده می‌شوند. در واقع برخی پژوهشها معتقدند، اجتناب مزمن از مشكلات، افراد را در معرض خطر استرس افزوده و شاید مسائل مرتبط با سلامتی قرار دهد (گین[6]، 1995).مطالعه رود[7]، لونیسون[8] ، تیلسون[9] و سیلی[10] (1990) نشان داد كه كنار آیی مسئله مدار[11] (در جهت حل مسئله) با افسردگی ارتباطی نداشت، اما شیوه ناكار آمد گریز رابطه مثبتی با افسردگی همزمان داشته و نیز با سطوح بالاتر افسردگی در آینده بدنبال رویدادهای پراسترس كه در طی دو سال بعد رخ داد، همراه بود (گین، 1995).تفاوتهای فردی نقش مهمی را در فرایندهای استرس و كنار آمدن بازی می‌كنند یكی از این متغیرها خوش بینی است. خوش بینی[12] رابطه منفی با انكار و فاصله گرفتن از مسئله دارد. خوش‌بینی تمایل به استفاده از كنار آمدن مسئله مدار و پذیرش استرس زندگی به شیوه ای واقعی دارد (كاسیدی[13]، 1999). به عبارت دیگر عامل كلیدی كه افرادی كه بطو موثری با مشكلات كنار می آیند را نسبت به كسانی كه ممكن است چنین نباشند متمایز میكند، سبك اسنادی[14] آنهاست (آبرامسون[15] و همكاران 1978به نقل از كانینگهام[16]، 2001).اسنادها، نگرش ها ، باورها و ارزیابی‌هایی هستند كه مردم برای توصیف حوادثی كه برایشان اتفاق می افتد، بكار می برند. سبك اسنادی كه برای اولین بار در دهه1970 مطرح شد در حقیقت بر مدل درماندگی آموخته شده[17] افسردگی استوار است. اسناد كردن فرایندی منطقی و نظامدار است كه طی آن شخص با ارزیابی دقیق از یكسری اطلاعات ودلایل رفتار دیگران را تفسیر می‌كند. در بعضی موارد ممكن است اسناد صحیح باشد، اما واقعیت این است كه در بسیاری موارد این ارزیابی ها، با سوگیریهایی همراه است.در موارد عدیده ای، افراد اسنادهای اشتباه غیرواقعی، دررابطه با حوادث زندگی شان درنظر می‌گیرند و این اسنادهای اشتباه به نوبه خود استرس افزوده ومشكلات روانشناختی متعددی را ایجاد نموده و تداوم می بخشند. به عنوان مثال فردی كه از پایین بودن عزت نفس رنج می برد، مشكلات و موقعیت های منفی را بطور گسترده ای به دلایل درونی مثل عدم تلاش یاعدم توانایی و حوادث مثبت را به دلایل بیرونی مثل خوش شانسی و ساده بودن تكلیف نسبت می‌‌دهد، در حالی كه واقعیت چنین نیست. در حقیقت عزت نفس آنها به یك اسناد اشتباه آغشته شده است. بعبارتی عزت نفس آنها پایین است و هیج چیز حتی موفقیت های بزرگ هم نمی‌تواند آنرا بالا ببرد (بارون[18]،1992،به نقل از هیبت الهی 1373).معمولا اسنادهای سببی در سه بخش طبقه بندی می شوند:1-درونی بودن در برابر بیرونی بودن2- پایداری در برابر ناپایداری3- كلی بودن در مقابل خاص بودنبرخی مطالعات نشان داده كه افراده افسرده در مقایسه با افرادعادی بیشتر از اسنادهای كلی، پایدار و درونی برای رویدادهای منفی و از اسنادهای خاص، ناپایدار و بیرونی برای رویدادهای مثبت زندگی شان استفاده می‌كنند. (ریكلمن[19] و هافمن[20]،1995).مدل درماندگی آموخته شده اصلاح شده، چنین می پندارد كه اینگونه افراد برای رویدادهای بد، عادت به پاسخ دادن با اسنادهای درونی ، ثابت و فراگیر و برای رویدادهای خوب، اسنادهای بیرونی، موقتی و خاص آن رویداد را دارند.از بعد نظری بنظر می رسد كه اسناد علی مقدم برانتخاب راهكارهای كنار آیی است. در این صورت انتظار می رود تغییر سبك اسنادی باید تغییراتی در شیوة كنار آمدن اثر بگذارد (كانینگهام و همكاران 2002).بر طبق مدل شی یر[21] و كارور[22] خوش بینی و بدبینی بعنوان انتظار پیامدهای تعمیم یافته مثبت و منفی تعریف می شوند و باور دارند كه این دو تعیین كننده های مهم سازگاری اند (شی‌یروكارور، 1985). به عبارتی خوش بینی با پیامدهای روانشناختی مثبت تر و در مقابل بدبینی با پیامدهای روانشناختی منفی تر رابطه دارد.در رابطه با سبك های كنار آیی نیز شواهد متقاعد كنندهای وجود دارد كه نشان می‌دهد سبك های كنار آیی پیش بینی كننده های مهم روانی هستند. مطالعات روی نوجوانان بطور ثابتی به این نتیجه رسیده كه حتی در موقعیت های غیر قابل تغییر ، افسردگی با سبك كنارآیی سازنده یا مسئله مدار رابطه ای معكوس و با سبك كنار آیی اجتنابی یا غیر سازنده رابطه مثبتی دارد (گلای شاو[23] و همكاران 1989، اباتا[24] وموس، 1991، سیفگ و كرنك[25]، 1993، گارمزی[26]، 1993، گانینگهام و واكر[27]، 1999 به نقل از كانینگهام 2002). آنها پیشنهاد كردند كه مداخلات پیشگیرانه آینده باید با تمركز بیشتر بر كاهش راهكارهای كنارایی غیر انطباقی در مقایسه با هدف معمول تر افزایش كنار آیی مسئله مدار باشد.فهرست مطالبفصل اول ۱مقدمه ۲۱-۱- بیان مساله ۳۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق ۸۱-۳- اهداف تحقیق ۱۲۱-۴- فرضیه های پژوهش ۱۳۱-۵- متغیرهای پژوهش ۱۳تعریف اصطلاحات ۱۴۱-۶- تعاریف نظری‌و عملیاتی متغیرها ۱۴۱-۶-۱- مهارتهای مدیریت بر استرس ۱۴تعریف عملیاتی ۱۵۱-۶-۲- سبک کنارآیی اجتنابی ۱۶تعریف عملیاتی ۱۶۱-۶-۳- سبک اسناد منفی ۱۷تعریف عملیاتی ۱۷۱-۶-۴- سلامت روانی ۱۷تعریف عملیاتی ۱۸۱-۶-۵- دانش آموز ۱۸۱-۶-۶- پایه تحصیلی ۱۸۱-۶-۷- جنسیت ۱۸خلاصه ۱۹فصل دوم ۲۰مقدمه ۲۱۲-۱- استرس یا فشارروانی ۲۱۲-۲- تعریف استرس ۲۲۲-۳- مدلهای استرس ۲۳۲-۳-۱- مدل محرک ۲۳۲-۳-۲- مدل پاسخ ۲۴۲-۳-۳- مدل تعاملی ۲۹۲-۴- ارزیابی های شناختی ۳۰۲-۵- استرس زاهای بالقوه ۳۲۲-۵-۱- فجایع ( وقایع آسیب زا ) ۳۲۲-۵-۲- تاثیر وقایع مهم زندگی ۳۳۲-۵-۳-گرفتاریهای روزانه ۳۴۲-۶- استرس نوجوانی ۳۷۲-۶-۱- تأثیر محیط ۴۰۲-۶-۲- نشانه های استرس در نوجوانی ۴۳جدول ۲-۱: نشانه های استرس نوجوانی به نقل از فرایدنبرگ ۱۹۹۷ ۴۶۲-۷- تعریف کنار آمدن ۴۷۲-۷-۱-کنارآمدن از دیدگاههای مختلف ۴۸۲-۷-۲- نظریه لازاروس درباره کنارآمدن ۴۹۲-۷-۳- شیوه های مختلف کنار آیی ۵۱۲-۷-۴- مقیاس هایی از سیاهه شیوه های کنار آیی ۵۱۲-۸- عوامل موثر بر استرس و کنارآیی ۵۵۲-۸-۱- حمایت اجتماعی ۵۵۲-۸-۲- تفاوتهای فردی ۵۹۲-۸-۲-۱- شخصیت نوع A 60۲-۸-۲-۲- اضطراب و روان رنجورخویی ۶۱۲-۸-۲-۳- سخت رویی ۶۳۲-۸-۲-۴- خوش بینی در مقابل بدبینی ۶۵۲-۸-۳- عزت نفس ۶۶۲-۹- سبک اسناد ۶۸۲-۹-۱- سبک اسناد خوش بین/ بدبین ۷۱۲-۹-۲- سبک اسناد و رابطه آن با سلامت و سبک های کنارآیی ۷۲۲-۱۰- سلامت روان و ابعاد آن ۷۷۲-۱۰-۱- مفهوم سلامت روان ۸۲جدول ۲-۲: مفهوم سازی وعملیاتی ابعاد سلامت و روانشناختی و اجتماعی ۸۵۲-۱۰-۲- بیماری روانی و سلامت روان : مدلت حالت کامل ۸۷نمودار ۲-۱: بیماری روانی و سلامت روان؛ مدل حالت کامل (همان منبع، ص ۵۰) ۸۸۲-۱۱- آموزش مهارتهای مدیریت بر استرس ۹۰۲-۱۱-۱- مقدمه ای بر استرس و کنارآیی ۹۱۲-۱۱-۲- راهکارهای ذهنی و عقلانی جهت کنارآیی با استرس ۹۴۲-۱۱-۳- روشهای فیزیکی کنار آمدن با استرس ۹۸۲-۱۱-۴- مهارتهای مطالعه، آمادگی برای امتحان و مدیریت بر زمان ۱۰۰۲-۱۱-۵- مهارتهای ارتباطی و میان فردی ۱۰۲۲-۱۱-۶- تقویت اعتماد به نفس،عزت نفس ومقابله با افسردگی و نگرانی ۱۰۴۲-۱۱-۶-۱- آموزش مجدد سبک اسناد در افسردگی ۱۰۷۲-۱۲- مروری بر پژوهشهای پیشین ۱۰۹تحقیقات انجام شده در ایران ۱۰۹رابطه سبک های اسناد و شیوه کنار آیی با استرس ۱۱۰بررسی ها در زمینه شیوه های کنار آیی با استرس ۱۱۲مروری بر پژوهشهای انجام شده در خارج ۱۱۴ب) تحقیقات پیرامون راهکارهای کنارآیی: ۱۱۷خلاصه ۱۲۱ه – در پایان یافته های پژوهشی درایران و خارج آورده شد. ۱۲۱فصل سوم ۱۲۲مقدمه ۱۲۳۳-۱- جامعه آماری ۱۲۳۳-۲- نمونه پژوهش ۱۲۳۳-۳- شیوه نمونه‌گیری ۱۲۳۳-۴- ابزارهای اندازه‌گیری ۱۲۴۳-۴-۱- مقیاس کنارآیی نوجوانان ۱۲۵سبک اول یا حل مشکل کنارآیی بارور ۱۳۰سبک دوم، مراجعه به دیگران ۱۳۰سبک سوم، کنار آمدن نابارور (اجتنابی) ۱۳۱جدول ۳-۱: راهنمای نمره گذاری مقیاس کنارآیی نوجوانان ۱۳۱نحوه نمره گذاری ۱۳۲اعتبار و پایایی مقیاس کنارآیی نوجوانان ۱۳۴۳-۴-۲- مقیاس – R90-SCL 136توصیف ابعاد ۹ گانه آزمون R – ۹۰ – SCL 139داشتن این عقیده که بخاطر گناهانی که انجام داده اید باید مجازات شوید ۱۴۷داشتن این عقیده که عیب و نقص مهم و جدی در بدن شما وجود دارد ۱۴۷الف- شاخص ضریب ناراحتی (PSDI) 148ب – علامت شناسی کلی علائم مرضی ( GSI) 149ج – جمع علائم مرضی (PST) 149نمره گذاری آزمون – R90-SCL 149پایایی آزمون – R90-SCL 150اعتبار آزمون – R90-SCL 151۳-۴-۳- پرسشنامه اسنادی در کودکان ونوجوانان ۱۵۳روایی و اعتبار پرسشنامه ۱۵۵جدول ۳-۲: نمرات پرسشنامه سبک اسنادی کودکان و پرسشنامه افسردگی(۰۰۱/۰) R ** و ۰۵/۰ < P، پایایی و ثبات پرسشنامه CASQ را درمطالعه پیترسون و سلیگمن (۱۹۸۴) نشان می‌دهد. ۱۵۵جدول ۳-۳: پایایی نمرات پرسشنامه سبک اسنادی در کودکان بوسیله KR20 (هیبت‌ ‌الهی،۱۳۷۳) ۱۵۷جدول۳-۴: کلید نمره گذاری پرسشنامه سبک اسناد کودکان (CASQ) (فرم ۳۶ سئوالی) موقعیتهای مثبت (Cp) 158موقعیت های منفی (CN ) 158مقیاس درونی بودن ۱۵۸۳-۵- روش اجرای پژوهش ۱۵۹۳-۶- طرح تحقیق ۱۶۰۳-۷- روشهای آماری در تحلیل داده ها ۱۶۱خلاصه ۱۶۳فصل چهارم ۱۶۴۴-۱- داده های توصیفی پژوهش ۱۶۵گروه ۱۶۵جدول ۴-۱: شاخص های توصیفی متغییر کسب کنار ایی اجتنابی گروه‌های آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمون ۱۶۷انحراف معیار ۱۶۷نمودار ۴-۱: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۲: شاخص های توصیفی متغیر سبک کنارآیی اجتنابی گروه‌های آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون ۱۶۹جدول ۴-۲: شاخص های توصیفی متغیر سبک کنارآیی اجتنابی گروه‌های آزمایش وگواه در مرحله پس آزمون ۱۷۰انحراف معیار ۱۷۰آزمایش ۱۷۰نمودار ۴-۲: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای سبک کنارآیی اجتنابی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمونجدول ۴-۳: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس‌های آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۲جدول ۴-۳: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس‌های آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۳نمودار ۴-۳: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و زیر مقیاسهای آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۴: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس ها آن در مرحله آزمون ۱۷۴جدول ۴-۴: شاخص های توصیفی متغیر سبک اسناد منفی و زیر مقیاس ها آن در مرحله آزمون ۱۷۵نمودار ۴-۴: مقایسه میانگین‌ سبک اسناد منفی و ابعاد آن در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمونجدول ۴-۵: شاخص‌های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۶جدول ۴-۵: شاخص‌های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن در مرحله پیش آزمون ۱۷۷انحراف معیار ۱۷۷آزمایش ۱۷۷نمودار ۴-۵: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پیش آزمونجدول ۴-۶- شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن درمرحله پس آزمون ۱۷۹جدول ۴-۶- شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان و ابعاد آن درمرحله پس آزمون ۱۸۰انحراف معیار ۱۸۰آزمایش ۱۸۰نمودار ۴-۶: مقایسه میانگین‌ زیر مقیاسهای فهرست ۹۰ نشانه مرضی در دو گروه آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون ۱۸۲نمودار ۴-۷: مقایسه میانگین‌ متغیر سلامت روان در دو گروه آزمایش و گواه در مراحل پیش آزمون و پس آزمون ۱۸۳۴-۲- آزمون فرضیه های پژوهش ۱۸۴جدول ۴-۷: آزمون معناداری تفاوت میانگین‌ها در سبک کنارآیی اجتنابی در دوگروه آزمایش و گواه ۱۸۵جدول ۴-۸: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه (آزمایش وگواه) در زیرمقیاس‌های سبک کنارآیی اجتنابی ۱۸۵جدول ۴-۹: آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در کسب اسناد منفی ۱۸۸جدول ۴-۱۰: آزمون معناداری میانگین های دو گروه آزمایش – گواه در زیر مقیاس‌های سبک اسناد منفی ۱۸۸جدول ۴-۱۱: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در متغیر سلامت روان ۱۸۹از آنچه که از جدول ۴-۱۱ بر می آید می توان ملاحظه کرد، در متغیر سلامت روان، چون t مشاهده شده ۵۷/۳=مt در درجه آزادی ۶۸=df (در سطح معنی داری ۰۱/۰P<) معنادار است پس می توان نتیجه گرفت فرض صفر رد می شود و فرض محقق پذیرفته می شود. ۱۹۰جدول ۴-۱۲: آزمون معناداری تفاوت میانگین های دو گروه آزمایش و گواه در زیر ابعاد فهرست ۹۰ نشانه مرضی ۱۹۱خلاصه فصل چهارم ۱۹۴فصل پنجم ۱۹۵مقدمه ۱۹۶۵-۱- خلاصه و نتیجه گیری ۱۹۶۵-۲- بحث و جمع بندی (بحث دریافته ها) ۲۰۴۵-۳- محدودیت های پژوهش ۲۰۹۵-۴- پیشنهادات ۲۱۱پیشنهادات بکار بسته: ۲۱۱پیشنهادهایی جهت پژوهشهای بعدی: ۲۱۲فهرست منابع فارسی ۲۱۳برگه تکلیف خانگی: آگاهی از استرس روزانه ۲۲۱فرم خودکنترلی هیجانی ( منطقی) ۲۲۳روش حل مشکل ۲۲۵راهنمایی ۱: ۲۲۷راهنمایی ۲: ۲۲۸ناخشنوی و افسردگی ۲۲۹مقابله با نگرانی واضطراب ۲۳۴۱- اثرات نگرانی برتفکر ۲۳۴۲- تاثیر نگرانی براحساسات ۲۳۵۳- تاثیر نگرانی بررفتار ۲۳۵۴- تاثیر نگرانی بر بدن ۲۳۵حل نگرانی ۲۳۶مروری بر دوره شیوه های کنار آمدن با استرس ۲۳۸آموزش تنفس و انبساط ۲۴۱تنفس شکمی: ۲۴۱تمرین ۱: ببینید چگونه نفس می کشید: ۲۴۱تمرین ۲: تغییر تنفس از سینه فوقانی به شکمی ۲۴۲تمرین ۳: تن آرامی پیشرفته (پیشرونده) ۲۴۲


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود پروتکل معنا درمانی فرانکل


مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت تحصیلی


مبانی نظری و پیشینه رابطه خانواده و نوجوان


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس