دانلود مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر

نام فایل : دانلود مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعر
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 150 کیلو بایت
تعداد صفحات : 75
بازدید : 21

دانلود فایل
خلاصه:
با توجه به عقیده ی فروید که می گوید«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است»

توضیحات:
مقایسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غیر شاعرچکیدهبا توجه به عقیده ی فروید که می گوید:«ویژگی افراد دارای سلامت روانشناختی خودآگاه کردن وبه خودآگاه آوردن آنچه ناخودآگاه است.» و استفاده از مکانیسم هایی مثل والایش در مورد قشر هنرمند ودر این پژوهش شاعران، از آنجایی که توان بیان سمبولیک هیجانات خود به شکل والایش یافته را دارند، فرض اصلی پژوهش حاضر در«داشتن سلامت روان متفاوت شاعران نسبت به سایر افراد جامعه» ، گذاشته شد. برای بررسی این فرضیه، پژوهش پس رویدادی دنبال شد. برای جمع آورری اطلاعات نیز استفاده شد. با روش نمونه گیری اتفاقی نمونه ها انتخاب شدند.نمونه ی گروه شاعرSCL-25از پرسشنامه از شاعران مراجعه کننده به کانون ادبیات ایران واقع در تهران و شاعران مراجعه کننده به مرکز اصلی حوزه ی هنری تهران و نمونه ی افراد غیر شاعر از میان سایر اقشار غیر شاعر جامعه بودند. وابسته(فرضیه ی 1-6) وتحلیل واریانس دوطرفه(فرضیه ی 7)مورد استفاده قرارگرفت.t روش آماری تحت ویندوز(نسخه 16)استفاده شد.spssو از نرم افزارنتایج حاکی از آن بودند که سلامت روان شاعران با افراد غیر شاعر تفاوت معنی داری با هم ندارند واگر تفاوتی در نمرات سلامت روان شاعران و افراد غیر شاعر دیده می شود ناشی از خطای تصادفی و نمونه گیری است. در نهایت فرضیه های مبتنی بر متفاوت بودن وضعیت سلامت روان و سایر افراد جامعه رد شدند.فهرست مطالب:چکیدهفصل اول: "ابعاد مسئله ی مورد بررسی"مقدمهبیان مسئلهاهمیت وضرورت پژوهشاهداف پژوهشسوالات پژوهشفرضیه های پژوهشتعاریفتعریف نظری:تعریف عملیاتی:فصل دوم: "گستره ی نظری مسئله ی مورد بررسی و پژوهش ها"تعاریف سلامت روانویژگی های افراد دارای سلامت روانسلامت روانی در دوره های مختلف زندگیسلامت روانی براساس دیدگاه های مختلف روانشناسیهدف سلامت روانیعوامل مؤثر بر سلامت روانیاصول سلامت روانیدرباب تأثیر شعرکا تا رسیسشعر و سلامت روانروانشناسی هنرمندپژوهش های انجام شدهفصل سوم: "روش پژوهش"طرح پژوهشجامعه، نمونه، روش نمونه گیریابزار اندازه گیری"اعتبار و روایی"SCL-25"توصیف ابعاد مقیاسروند اجرا و جمع آوری اطلاعاتفصل چهارم: "تجزیه و تحلیل داده ها"مقدمهیافته های توصیفیتحلیل داده های پژوهشیفصل پنجم: "بحث و نتیجه گیری"خلاصه و نتیجه گیریبحث و جمع بندیمحدودیت هاپیشنهاداتمنابع فارسی :منابع لاتین :


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

در دنیای امروز، دنیایی كه هر روز از سنتها فاصله گرفته و به سوی مدرنیست می رود، در همه ابعاد زندگی شاهد دگرگونی و تغییر نقش های جنس مخالف این پرسش را در ذهن می‌آورد كه نقش حقیقی زن و مرد در یك جامعه چیست؟


دانلود پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان در دانش آموزان دوره متوسطه


مبانی نظری و پیشینه آموزش مهارت های زندگی و عزت نفس


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق شناختیرفتاری» و «روان نمایشگری»