دانلود بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان

نام فایل : دانلود بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین وافسردگی كودكان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 118 کیلو بایت
تعداد صفحات : 118
بازدید : 64

دانلود فایل
خلاصه:
بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر كه فرضیه عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی ش

توضیحات:
چكیده:هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر كه فرضیه عنوان شده عبارتند از اینكه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد كه جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است كه از بین 1350 نفر، 70نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده كه پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است كه بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنیها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده كه نتایج بدست آمده حاكی از آن است كه بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 05/0p> است.چكیده 7فصل اول: كلیات تحقیق 8مقدمه 9بیان مسئله 10اهمیت و ضرورت تحقیق 11فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق 13پرخاشگری 14انواع پرخاشگری 18علل وانگیزه های پرخاشگری 22كروموزمهای جنسی و پرخاشگری 25نظریه یادگیری اجتماعی 30پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود 35كنترل پرخاشگری 41اختلال دوقطبی 47دیس وتایمی و سیكلوتایمی 51سیكوتیك در برابر نوروتیك 53افسردگی قطبی 65نظریه های مربوط به افسردگی 67نقش وراثت در اختلالات دو قطبی 72الگتروشوك درمانی 76نظریه های روان یویایی 81نظریه یادگیری 86نظریه شناختی 93بی پناهی آموخته شده اولیه 97فصل سوم: روش تحقیق 100جامعه آماری 101روش آماری مربوط به فرضیه ها 103فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها 105فصل پنجم: بحث نتیجه گیری 113پیشنهادات 116محدودیت 117منابع وماخذ 118


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پروپوزال ارشد رشته روانشناسی بررسی مسایل و مشکلات روانیاجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق انعطاف پذیری کنشی


چگونه افكار دیگران را بخوانیم


مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانوادگی