دانلود بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

نام فایل : دانلود بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 138 کیلو بایت
تعداد صفحات : 105
بازدید : 62

دانلود فایل
خلاصه:
به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان آنها دربین دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر اردبیل نمونه ای با حجم 200 نفر انتخاب شوند

توضیحات:
چكیده:به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان آنها دربین دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر اردبیل نمونه ای با حجم 200 نفر انتخاب شوند. (50 نفر پسر، 50 نفر دختر، 100 نفر مادران آنها)سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بر مبنای الگوی بامریند روی مادران و پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس روی فرزندان آنها اجرا گردید.پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار كامپیوتریSPSS نتایج نشان داد كه مادرانی كه شیوه تربیتی آنها دموكراتیك و آزادگذاری است انگیزش پیشرفت فرزندان آنها بیشتر است.در این تحقیق از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد.فصل اولچكیده:مقدمهبیان مسئاهفصل دوم: ادبیات تحقیقساختار نظریه اتكینسونساختار نظریه اتكینسونكارایی نظریه اتكینسون :نظریه مورایویژگی های افراد پیشرفت گرافصل سوم : ابزار و روش تحقیق- مقدمه- روش تحقیق- جامعه آماری، نمونه گیری و روش نمونه گیری- مشخصات ابزار اندازه گیری- متغیر مستقل و وابسته- روشهای آماریفصل چهارم:بررسی فرضیه ها- مقدمه- جداول ونمودارها واطلاعات توصیفی- آزمایش تك تك فرضیه هافصل پنجم:بحث ونتیجه گیری- نتیجه گیری از آزمایش فرضیه ها- بحث درمورد نتایج- پیشنهادات كاربردی- پیشنهادهایی برای پژوهشمنابع


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)


درد به عنوان یك پدیدة بیولوژیكی – روانشناختی اجتماعی4 درد و تجربة آن به اندازة تاریخ مدون قدمت دارند با این وجود، روش‌های مختلفی كه انسانها درد را به تصویر درآورده‌اند با توجه به زمان و مكان متفاوت بوده است Roselyn Ray كه یك تاریخ شناس است عقیده دارد كه درك درد در واقع منعكس كنندة آناتومی و فیزیولوژی است در حالیكه مسایل و فاكتورهای فرهنگی و اج


یكی از مهمترین مهارت هایی كه كودكان می بایست بر آن تسلط پیدا كنند ارتباط برقرار كردن است یعنی فهمیدن آنچه كه دیگران می گویند و بیان عقاید و منظورهایشان بصورت شفاهی و كتبی از طریق ارتباط برقرار كردن كلامی و غیركلامی است


هر كدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد