دانلود بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان

نام فایل : دانلود بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 138 کیلو بایت
تعداد صفحات : 105
بازدید : 18

دانلود فایل
خلاصه:
به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان آنها دربین دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر اردبیل نمونه ای با حجم 200 نفر انتخاب شوند

توضیحات:
چكیده:به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت فرزندان آنها دربین دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای دخترانه و پسرانه شهر اردبیل نمونه ای با حجم 200 نفر انتخاب شوند. (50 نفر پسر، 50 نفر دختر، 100 نفر مادران آنها)سپس پرسش نامه شیوه های فرزند پروری بر مبنای الگوی بامریند روی مادران و پرسش نامه انگیزش پیشرفت هرمنس روی فرزندان آنها اجرا گردید.پس از جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها توسط نرم افزار كامپیوتریSPSS نتایج نشان داد كه مادرانی كه شیوه تربیتی آنها دموكراتیك و آزادگذاری است انگیزش پیشرفت فرزندان آنها بیشتر است.در این تحقیق از نظر انگیزش پیشرفت تفاوت معنی داری بین دو جنس مشاهده نشد.فصل اولچكیده:مقدمهبیان مسئاهفصل دوم: ادبیات تحقیقساختار نظریه اتكینسونساختار نظریه اتكینسونكارایی نظریه اتكینسون :نظریه مورایویژگی های افراد پیشرفت گرافصل سوم : ابزار و روش تحقیق- مقدمه- روش تحقیق- جامعه آماری، نمونه گیری و روش نمونه گیری- مشخصات ابزار اندازه گیری- متغیر مستقل و وابسته- روشهای آماریفصل چهارم:بررسی فرضیه ها- مقدمه- جداول ونمودارها واطلاعات توصیفی- آزمایش تك تك فرضیه هافصل پنجم:بحث ونتیجه گیری- نتیجه گیری از آزمایش فرضیه ها- بحث درمورد نتایج- پیشنهادات كاربردی- پیشنهادهایی برای پژوهشمنابع


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد صورت گرفت


مبانی نظری و پیشینه عادت‌ های خواندن و روش های مطالعه


اقدام پژوهی چگونه توانستم با کمک درس انشا فکر خلاق را در دانش آموزان مقطع ابتدایی ایجاد نمایم


در پژوهش حاضر با عنوان بررسی تاثیر جو عاطفی خانواده براعتماد به نفس فرزندان ( دختران وپسران 1913 سال شهر تهران ) تست استاندارد عزت نفس كویر اسمیت بر 50 دختر و 50 پسر اجراشد ، وبا استفاده از آزمون T استودنت نتایج زیر بدست آمد