دانلود مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی

نام فایل : دانلود مقایسه تاثیر الگوی روش مشاركتی و الگوی روش یادگیری انفرادی
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 210 کیلو بایت
تعداد صفحات : 164
بازدید : 60

دانلود فایل
خلاصه:
هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه 5 تهران بوده است

توضیحات:
چكیده :هدف از انجام این پژوهش مقایسه تاثیر الگوی مبتنی بر روش مشاركتی و الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی بر میزان یادگیری و یاد داری در درس علوم دانش آموزان دختر پایه‌ی پنجم منطقه 5 تهران بوده است .دراین پژوهش فرضیه‌ها به این نكته اشاره دارند كه بین دو الگوی مشاركتی و انفرادی تفاوت وجود دارد .جامعه آماری را كلیه دانش آمزان دختری كه در منطقه 5 درسال تحصیلی 87- 86 در شهر تهران به تحصیل مشغول بوده را شامل شده است .جهت نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای استفاده شده به این صورت كه 40 نفر به صورت كاملاً تصادفی انتخاب شد و در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه تقسیم شده‌اند .ابزار جمع آوری اطلاعات آزمون محقق ساخته بود كه قبل و بعد از اعمال متغیرهای مستقل بر روی دانش آموزان اجرا شد بعد از 20 روز از اجرای متغیرها نیز آزمون یادداری اجرا گردید كه این آزمون موازی آزمون یادگیری بوده . برای محاسبه معنی‌داری نتایج در بین گروهها از آزمون T مستقل استفاده شد .نتایج این پژوهش به این شرح است :الگوی مبتنی بر روش یادگیری مشاركتی نسبت به الگوی مبتنی بر روش یادگیری انفرادی در یادگیری و یادداری تفاوت معنی داری را نتشان می دهد .چكیده :فصل اولمقدمهبیان مسئلهاهمیت و ضرورت تحقیقفصل دومادبیات پژوهشیادگیری چیست ؟سیر تحول برنامه‌های درسی علوم درجهانهدفهای درسی :خصوصیات یك برنامه مطلوب :ویژگی‌های سواد علمی فناورانهاهمیت روش‌های فعال تدریسقوانین روش بارش فكریروش مباحثه‌ای (‌بحث گروهی )مراحل اجرای روش بحث گروهیروش مكاشفه‌ای ( اكتشافی )مرحله چهارم : هدایت جریان بحث و گفتگوی اصلیمحدودیت‌های این روشمبانی گزینش الگوهای تدریسبررسی چند نمونه از الگوهای تدریسالگوی تدریس یادگیری بازی نقشمفاهیم اساسی الگوی تدریس بازی نقشالگوی تدریس پیش سازماندهندهالگوی تدریس یادگیری از طریق همیارییادگیری مشاركتینحوه استفاده از یادگیری مشاركتیبرتری یادگیری همیاری بر یادگیری رقابتی و انفرادیوظایف مهم در روش همیاری :محدودیت‌ها :روشی دیگر در اجرای یادگیری مشاركتیسازماندهی یادگیری مشاركتیالف) پژوهشها در ایرانب) پژوهش درخارج از ایرانفرضیات تحقیق از این قرارند :فصل سومهدف های تحقیق :فرضیه های تحقیقنام گذاری متغیرهای تحقیق :تعاریف نظریتعاریف عملیاتی- روش تحقیق :روش نمونه گیری- ابزار اندازه گیریروایی و پایایی ابزار اندازه گیری :فصل چهارمتحلیل توصیفیتحلیل استنباطیفصل پنجمبحث و نتیجه گیری- روش تجزیه و تحلیل داده هامنابع فارسیمنابع انگلیسی


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه نگرش مذهبی و تعارضات زناشویی در زنان


چارچوب نظری و پیشینه تحقیق تعهد سازمانی


پرسشنامه بهره ورری ﻫﺮﺳﻲ، ﺑﻼﻧﭽﺎرد و ﮔﻠﺪاﺳﻤﻴﺖ (1983)


پیشینه تحقیق و مبانی نظری سرسختی روانشناختی