دانلود طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد

نام فایل : دانلود طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 287 کیلو بایت
تعداد صفحات : 177
بازدید : 67

دانلود فایل
خلاصه:
طرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی

توضیحات:
چکیدهطرح حاضر با هدف طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر برای دانش آموزان مقطع متوسطه انجام یافته است. جهت طراحی دوره، نظریات سوء مصرف، پیشگیری و منابع مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به موارد مشترک و متفاوت نظریات و دوره های پیشین و اعمال نظر متخصصین، دورۀ مذکور طراحی و تدوین شد و مورد تأیید 5 نفر از روان شناسان قرار گرفت. نگرش سنج دانش آموزان به مواد مخدر، پس از بررسی مبانی نظری مرتبط و ابزارهای پیشین به صورت مقدماتی طراحی گردید. روایی محتوایی آزمون با استفاده ازضریب توافق داوران (28 نفر از اساتید روان شناسی و مشاوره و عموماً با تجربۀ کار بالینی با معتادان) مورد تأیید قرار گرفت. پایایی آزمون مذکور، با اجرای مقدماتی(Pilot)بر روی 30 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه در سال سوم دبیرستان، با استفاده ازآلفای کرنباخ محاسبه شده و ضریب بدست آمده 733/0 می باشد. جهت اجرای دوره، 2 گروه از دانش آموزان مقطع دبیرستان در پایۀ سوم انتخاب شدند. با استفاده از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه پس از اجرای پیش آزمون بر روی گروه ها (نگرش سنج محقق ساخته)، دورۀ آموزشی طی 4 جلسه برای گروه آزمایشی برگزار گردید. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSpss . 12و با استفاده از آزمون هایtمستقل وتحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفت. تفاوت معنی دار در نگرش به سوء مصرف مواد مخدر در گروه آزمایشی گواه از اثر بخشی دوره در ایجاد نگرش منفی به سوء مصرف مواد مخدر داشته است و از این رو دورۀ مذکور می تواند در سطح وسیع تر برای پیشگیری اولیه کاربرد داشته باشد.فهرست مطالبچکیده ............................................. 1مقدمه.............................................. 2فصل اول: طرح کلی تحقیقبیان مسئله....................................... 5ضرورت ............................................ 11اهداف تحقیق ................................... 12سؤالات و فرضیات .............................. 12تعاریف نظری اصطلاحات....................... 13تعاریف عملیاتی اصطلاحات................... 18فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش هاپیشگیری از مصرف مواد مخدر ............... 20رویکرد ها و نظریه های پیشگیری ........... 24نگرش مثبت به مواد مخدر ..................... 36نظریات سوء مصرف مواد مخدر ................ 50رویکرد مهارت های زندگی ...................... 53رویکرد مهارت های زندگی ...................... 66برنامه های آموزش پیشگری در مدارس جهان 79انگلستان ............................................. 80آمریکا ................................................... 85کویت .................................................... 93ایران ................................................... 95دورۀ پیشنهادی آموزش فرد- مدار پیشگری از سوء مصرف مواد مخدر 125فصل سوم: روش شناسیروش تحقیق.......................................... 134جامعۀ آماری ......................................... 135شیوۀ انجام طرح..................................... 135ابزار اندازه گیری ..................................... 136شیوۀ تجزیه و تحلیل اطلاعات .................... 138فصل جهارم: نتایجنتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات 141فصل پنجم: بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری .................................. 146محدودیت ها .......................................... 159پیشنهاد ها ............................................ 160منابع 167


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

روشهای تغییر سبک زندگی


خلاصه کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر علی اکبر سیف بسیار کامل مناسب دانشجویان و متقاضیان کنکور ارشد و دکتری


پرسشنامه باورهای هوشی


آزمون سنجش میزان انگیزه پیشرفت هرمنس