دانلود بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان

نام فایل : دانلود بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 127 کیلو بایت
تعداد صفحات : 138
بازدید : 67

دانلود فایل
خلاصه:
در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین

توضیحات:
مقدمه :در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسآنها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از كلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند كند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌كردند؟ مقصر اصلی جه كسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شكوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است كه می‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد .بیان مسئله: چه رابطه‌ای بین نوع انتخاب روش تدریس و تأثیر آن در یادگیری دانش‌آموزان وجود دارد؟فرضیه: بین نوع انتخا‌ب روش تدریس و تأثیر آن دریاد گیری دانش‌آموزان همبستگی وجود دارد‌.اهداف :- معرفی روشهای سنتی و جدید تدریس در نظام آموزش .- نقد و بررسی روش‌های مختلف تدریس و تأثیر نوع ‌انتخاب آنها در یاد‌گیری دانش‌آموزان.- بررسی محاسن ومعایب استفاده از روشهای مختلف تدریس.جامعه آما‌ری:جامعه مورد مطالعه، دانش‌آموزان دختر مقطع راهنمایی منطقه 9 تهران هستند .تقسیم بندی دانش‌آموزان درسه پایه اول ، دوم ، وسوم راهنمایی می‌باشد .تحقیق مورد نظر در بررسی روش‌های تدریس مختلف وتأثیر آنها برروی دانش‌آموزان است.نمونه گیری:تعداد كل دانش آموزان300نفر می‌باشد .ودرهرپایه3 كلاس وجود دارد .تعداد دانش آموزان هركلاس تقریبأ 33 نفراست .«فهرست»فصل اول :موضوع ..................... 1مقدمه ............. 1بیان مسئله ................... 2فرضیه .......................... 2اهداف ..................... 2جامعه آماری ................. 2نمونه گیری....................... 2تعاریف واصطلاحات................... 3فصل دوم : ادبیات وپیشینه تحقیقمقدمه...................... 4معرفی روشهای مختلف تدریس.............. 4بخش اول : برسی روشهای سنتی و تأثیرآنها در یادگیری دانش آموزان. 5روش حفظ وتكرار............. 5محاسن ومحدودیتهای روش حفظ وتكرار........ 6روش سخنرانی........... 7مراحل اجرای روش سخنرانی............. 8محاسن و معایب محدودیتهای روشهای سخنرانی........ 26نتیجه............. 31روش پرسش وپاسخ................... 32هدف از روش پرسش وپاسخ......... 34محاسن ومحدودیتهای روش پرسش وپاسخ..... 34روش نمایش (نمایش علمی )......... 35مراحل اجرای روش نمایش............. 35محاسن ومحدودیتهای روش نمایش............. 37روش ایفای نقش .............. 38فنون كلی اجرای نمایش ............ 39مراحل اجرای روش ایفای نقش.......... 39روش گردش علمی ............ 41روش بحث گروهی............. 46چه دروس و موضوعاتی را می توان با روش بحث گروهی تدریس كرد؟. 47درچه موقعیتی ویرای چه هدفی می توان از روش بحث گروهی استفاده كرد؟... 49مراحل اجرای روش بحث گروهی.......... 50محاسن ومحدودیتهای روش بحث گروهی ........... 61روش آزما یشگاهی(آزمایشی)................ 62محاسن ومحدودیتهای روش آزمایشی........ 65خلاصه .................. 66بخش دوم : بررسی روشهای تدریس جدید وتأثیر آنها در یاد گیری دانش آموزان70روشهای آموزش انفرادی................ 71هدفهای آموزش انفرادی............ 72طرح كلر وسطوح مختلف آن.............. 75روشهای مختلف آموزش انفرادی......... 79سازماندهی مجدد مدارس برای آموزش انفرادی.......... 88خلاصه........ 95روش مسأله ای............... 96شرایط اجرای روش مسأله ای............ 96چگونگی اجرای روش مسأله ای.......... 97محاسن ومحدودیتهای روش مسأله ای............ 99روش واحدها............................. 100ویژگی روش واحدها....................... 101مراحل اجرای روش واحدها..................... 102روش واحد موضوع........................... 104ویژگیهای روش واحد موضوع..................... 104محاسن ومحدودیتهای روش واحد موضوع......... 105روش واحد تجربی ................ 106ویژگیهای روش واحد تجربی........................ 106نمونه ای از یك واحد تجربی ....... 107روش واحد طرح...................... 109ویژگی های روش واحد طرح ............ 109محاسن ومحدودیتهای روش واحد طرح ............ 111خلاصه ................ 112فصل سوم طرح تحقیقمتغییرها....... 116جامعه آماری ونمونه گیری های مختلف توسط دانشمندان....... 116جامعه اماری ونمونه گیری محقق............... 120جدول........... 123نمودار ............. 123آمار توصیفی........... 124شاخص مركزی........... 125فصل چهارم:نتیجه گیری............. 126پیشنهادات............. 127رد یا قبول فرضیه................... 127فرم خام......... 128منابع مأخذ............. 129واژه نامه ........................... 131


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مقیاس هوش هیجانی – 33 آیتمی


مقیاس احساس تعلق به مدرسه


مقیاس ارزیابی اهمالکاری


پرسشنامه روان شناسی رانندگی