دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابعمقدمه ................................................................................................................................. 14قسمت اول : تسهیم دانش ................................................................................................................................ 152-1 دانش و انواع آن ......................................................................................................................................... 152-2 مدیریت دانش.............................................................................................................................................. 172-3 مفهوم تسهیم دانش.................................................................................................................................... 192-4 مدل های تسهیم دانش.............................................................................................................................. 212-4-1 مدل عمل منطقی................................................................................................................................... 222-4-2 مدل رفتار برنامه ریزی شده................................................................................................................... 232-4-3 مدل تسهیم دانش هندریکس............................................................................................................... 242-4-4 مدل تسهیم دانش یانگ و هولدن......................................................................................................... 242-4-5 مدل تسهیم دانش لی و الهوامد........................................................................................................... 262-4-6 مدل تسهیم دانش واندن هوف و وان وینن......................................................................................... 272-5 مؤلفه های کلیدی تسهیم دانش................................................................................................................ 282-6 موانع تسهیم دانش...................................................................................................................................... 292-7 اهمیت تسهیم دانش.................................................................................................................................. 322-8 تسهیم دانش در آموزش عالی.................................................................................................................... 33قسمت دوم : قابلیت جذب دانش..................................................................................................................... 352-9 مفهوم قابلیت جذب دانش......................................................................................................................... 352-10 انواع قابلیت جذب دانش.......................................................................................................................... 362-10-1 قابلیت جذب بالقوه ............................................................................................................................. 362-10-2 قابلیت جذب بالفعل ............................................................................................................................ 372-10-3 قابلیت جذب مطلق ............................................................................................................................ 382-10-4 قابلیت جذب نسبی.............................................................................................................................. 392-11 مدل های قابلیت جذب دانش................................................................................................................. 412-11-1 مدل قابلیت جذب دانش کوهن و لونیتال......................................................................................... 412-11-2 مدل قابلیت جذب دانش زهرا و جرج ............................................................................................... 422-11-3 مدل قابلیت جذب دانش منبیوا و همکاران....................................................................................... 432-11-4 مدل قابلیت جذب دانش لین و همکاران ......................................................................................... 442-11-5 مدل قابلیت جذب دانش تودوروا و داریسین .................................................................................. 452-12 مؤلفه های کلیدی قابلیت جذب دانش ................................................................................................. 472-13 اهمیت قابلیت جذب دانش در نوآوری سازمان..................................................................................... 492-14 قابلیت جذب دانش و آموزش عالی......................................................................................................... 50قسمت سوم : بهبود کیفیت علمی .................................................................................................................... 532-15 مفهوم کیفیت............................................................................................................................................ 532-16 کیفیت در آموزش عالی............................................................................................................................ 542-17 مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی.................................................................................................. 562-18 اعتباربخشی و تضمین کیفیت در آموزش عالی..................................................................................... 572-19 مدل های جدید اعتباربخشی در آموزش عالی....................................................................................... 582-19-1 برنامه بهبود کیفیت علمی (AQIP)................................................................................................. 582-19-1-1 ارزشها و مؤلفه های برنامه بهبود کیفیت علمی........................................................................... 602-19-1-2 محاسن برنامه بهبود کیفیت علمی................................................................................................ 642-19-2 برنامه ارزیابی و ارتقاء کیفیت (PEAQ)........................................................................................... 662-19-2 مدل مسیر ............................................................................................................................................ 682-20 ارتباط بین مدل کیفیت بالدریج و برنامه بهبود کیفیت علمی............................................................. 702-21 یادگیری سازمانی و برنامه بهبود کیفیت علمی..................................................................................... 73قسمت چهارم : ارتباط تسهیم دانش ، قابلیت جذب دانش و بهبود کیفیت علمی..................................... 752-22 تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش....................................................................................................... 75 2-23 رابطه تسهیم دانش و قابلیت جذب دانش با بهبود کیفیت علمی........................................................................................................ 772-24 الگوی مفهومی پژوهش ........................................................................................................................... 77 قسمت پنجم : پژوهش های مرتبط با موضوع پژوهش ................................................................................... 78 2-25 پژوهش های انجام شده در خارج............................................................................................................ 79 2-26 پژوهش های انجام شده در ایران ........................................................................................................... 81


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM


پرسشنامه جمع آوری اطلاعات


در این پژوهش به منظور مطالعه میزان اضطراب در تیپ شخصیتی ‎A و ‎B، 20 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه تربیت معلم تهران (10 نفر تیپ شخصیتی ‎A و 10 نفر تیپ شخصیتی ‎B) را با كمك مقیاس تیپ‎شناسی شخصیت ‎A و ‎B اسپنسر رانوس (كه دارای 25 سؤال به صورت بلی‎ خیر ‎ نمی‎دانم) و نیز براساس آزمون اضطراب‎سنج كتل مورد بررسی قرار گرفتند


بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان