دانلود مبانی نظری و پیشینه ارائه تکلیف به روش حل تمرین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه ارائه تکلیف به روش حل تمرین و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابع2- 1 مقدمه................................................................... 122- 2 مبانی نظری................................................................. 132-2-1 تاریخچه تکلیف شب......................................... 142-3 انواع ارائه تکلیف شب................................................ 152-3-1 تکلیف تمرینی............................................................ 152-3-2 تکلیف آمادگی و آماده سازی........................................... 152-3-3 تکلیف بسطی و امتدادی............................................. 152-3-4 تکلیف خلاقیتی......................................................... 162- 4 نظر اندیشمندان تعلیم و تربیت درباره ارائه تکلیف شب........ 162-4-1 برونر...................................................................... 162-4-2 اسکینر......................................................................... 162-4-3 ثورندایک..................................................................... 172-5 خصوصیات تکلیف از نظر تحقیقات تربیتی...................... 192-6 علل کم کاری و تنبلی دانش آموزان................................ 202-7 تکلیف شب و اولیا ...................................................... 212-8 تکلیف شب و مدرسه................................................ 232-9 شناخت روش یادگیری کودک...................................... 242-10 شرایط نوشتن تکلیف شب........................................... 252-10-1 هدف انجام تکلیف شب......................................... 252-10-2 آثار مثبت تکلیف شب .................................. 262-10-3 آثار منفی تکلیف شب............................................. 262-11 چگونه دانش آموزان را تکلیف پذیر کنیم؟.............. 272-11-1 وقت انجام تکلیف شب.............................................. 272-11-2 نقش والدین در انجام تکلیف شب ..................... 282-12 نظریات موافقان و مخالفان تکلیف شب...................... 292-13 اهمال کاری در انجام تکلیف شب.................................... 312-14 عوامل موثر در یادگیری ............................................... 342-14-1 آمادگی.............................................................. 342-14-2 انگیزه و هدف............................................................. 342-14-3 تجارب گذشته............................................................... 342-14-4 موقعیت و محیط یادگیری ..................................342-14-5 روش تدریس معلم .................................................. 352-14-6 تمرین و تکرار .......................................................... 352-15 تمرین و تکلیف شب......................................................... 352-16 کمک مدرسه در انجام تکلیف .....................................362-17 ایجاد شرایط مطلوب برای انجام تکلیف شب ...................372-18 خصوصیات سطح سنی کودکان دوره دوم ابتدایی ............372-18-1 خصوصیات بدنی.........................................................372-18-2 خصوصیات اجتماعی ................................................382-18-3 خصوصیات عاطفی ............................................392-18-4 خصوصیات ذهنی ........................................ 392-19 عملکرد تحصیلی .........................................................402-19-1 پیشرفت .....................................................................402-19-2 عملکرد تحصیلی...........................................................402-19-3 اسنادها بعد از موفقیت و شکست ...............402-20 عوامل موثر بر عملکرد تحصیلی .................................412-20-1 محیط خانواده .......................................................412-20-2 بی سوادی یا کم سوادی والدین .......................422-20-3 ناکافی بودن امکانات داخل خانه ....................422-20-4 فقر اقتصادی..........................................................432-20-5 معلمان و اولیای مدرسه ........................................432- 21 تأثیر عملکرد تحصیلی بر انگیزش و یادگیری............ 432-22 خسارت های مستقیم افت تحصیلی .................442-23 خسارت های غیر مستقیم افت تحصیلی................442-24 نحوه برخورد با عملکرد تحصیلی دانش آموزان ...............462-24-1 عوامل روحی و روانی افت تحصیلی ........................462-25 پیشینه عملی تحقیق ............................................472-25-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ............................472-25-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ........................492-26 نتیجه گیری کلی.......................................................51


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

در عصری زندگی می‌كنیم كه تنظیم روابط اجتماعی بر اساس اصول اخلاقی اهمیتی فوق‌العاده پیدا كرده است زندگی، آسایش و حرمت شخصی هر یك از ما، بیش از پیش، در گرو آن قرار دارد كه اصول اخلاقی تا چه حد به طور عمومی مورد رعایت قرار می‌گیرند در بسیاری از عرصه‌های نوین كار و زندگی اگر انسان‌ها نخواهند به احكام اخلاقی وفادار بمانند هیچ نیرویی برای بازداری آنها ا


اوقات فراغت


بعضی از افراد درانتخاب شغل تسلیم حوادث می‌شوند و برخی بدون نقشه و فكر تحت تأثیر اعضای فامیل، شغلی راانتخاب می‌كنند كه با خصوصیات فردی آنها منطبق نیست برخی از مردم نیز تحت تأثیر ارزشهای اجتماعی بدون درنظر گرفتن خصوصیات روانی و طرح نقشه خاص شغل خود را انتخاب می‌كنند


مبانی نظری و پیشینه تحقیق وفاداری مشتریان