دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

نام فایل : دانلود مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 269 کیلو بایت
تعداد صفحات : 67
بازدید : 24

دانلود فایل
خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی و خشونت اعمال شده علیه زنان

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابع2-1. مقدمه: 142-2. گستره نظری مسأله مورد پژوهش... 142- 2-1 . مفهوم خشونت.. 142-2-1-1. تاریخچه خشونت خانوادگی.. 142-2-1-2. تعریف خشونت.. 152-2-1-3. تعریف خشونت خانوادگی نسبت به زنان. 162-2-1-4. شیوع خشونت.. 172-2-1-5. طبقه بندی خشونت.. 182-2-1-5-1. خشونت بدنی یا فیزیکی: 192-2-1-5-2. خشونت روانی: 202-2-1-5-3. خشونت جنسی: 202-2-1-5-4. خشونت اقتصادی: 212-2-1-6. عوامل مؤثر در ارتکاب خشونت.. 222-2-1-7. انواع خشونت در خانواده طبق مشخصات قربانی.. 252-2-1-7-1. خشونت بین همسران: 252-2-1-7-1-1. خشونت شوهر نسبت به زن: 252-2-1-7-1-2. خشونت زن نسبت به شوهر: 262-2-1-7-2. خشونت نسبت به کودکان (کودک آزاری): 272-2-1-7-3.خشونت بین فرزندان: 282-2-1-7-4.خشونت نسبت به سالمندان: 282-2-1-8. عوارض و تبعات خشونت خانوادگی علیه زنان. 292-2-1-8-1. عوارض جسمانی خشونت: 292-2-1-8-1-1. قتل: 292-2-1-8-1-2. صدمات جدی: 302-2-1-8-1-3. صدمات دوران بارداری: 302-2-1-8-1-4. حاملگی زودهنگام و ناخواسته: 302-2-1-8-1-5. بیماری های مقاربتی، شامل HIV/AIDS: 302-2-1-8-1-6. استعداد ابتلا به سایر بیماری ها: 302-2-1-8-2. عوارض روانی خشونت: 302-2-1-9-1. تئوری روان تحلیلی: 312-2-1-9-2. تئوری رفتارگرایی: 322-2-1-9-3. تئوری انتقال میان نسلی: 332-2-1-9-4. تئوری ناکامی پرخاشگری: 332-2-1-9-5. تئوری شناختی: 342-2-1-9-6. تئوری زیست شناسی اجتماعی: 342-2-1-9-7. تئوری منابع: 352-2-1-9-8. نظریه کنترل اجتماعی: 362-2-1-9-9. تئوری سیتمی خانواده: 362-2-1-10. خشونت علیه زنان: 382-2-1-11. خشونت علیه زنان و انواع آن (از نظر نوع و زمان وقوع) 382-2-1-11-2. خشونت در شیرخواری.. 392-2-1-11-3. خشونت در کودکی: 392-2-1-11-4. خشونت در نوجوانی و بزرگی: 402-2-1-11-5. خشونت در پیری: 402-2-1-12. انواع خشونت علیه زنان: 402-2-1-13. خشونت خانگی.. 432-2-2. هوش هیجانی.. 432-2-2-1. مفهوم هوش... 432-2-2-2. تعریف هوش... 442-2-2-3. انواع هوش... 462-2-2-4. هوش هیجانی.. 472-2-2-5. تعاریف هوش هیجانی.. 482-2-2-6. ابعاد هوش هیجانی.. 502-2-2-6-2. آگاهی اجتماعی: 502-2-2-6-3. مدیریت روابط: 512-2-2-6-4. خودکنترلی: 512-2-2-7. دیدگاه های هوش هیجانی.. 512-2-2-7-1. دیدگاه توانمندی (پردازش اطلاعات) 522-2-2-7-2. دیدگاه مختلط: 522-2-2-8. مدل های هوش هیجانی.. 532-2-2-8-1. مدل توانایی هوش هیجانی سالووی و مایر. 532-2-2-8-2. مدل مختلط هوش هیجانی بار– ان. 542-2-2-8-3. مدل ترکیبی هوش هیجانی.. 562-2-2-9. الگوی هوش هیجانی: 572-2-2-9-1. مشهورترین الگوهای هوش هیجانی: 582-2-2-9-1-1. الگوی توانایی سالووی و مایر: 582-2-2-9-1-2.الگوی غیر شناختی بار- آن: 582-2-2-9-1-3. الگوی شایستگی گلمن: 582-2-2-10. سیر تاریخی هوش هیجانی: 592-2-2-11.سیر تکاملی هوش هیجانی: 602-2-2-12.ویژگی های افرادی که هوش هیجانی بالا دارند. 602-2-2-13.اندازه گیری هوش هیجانی.. 612-2-2-13-1. مقیاس ترجیحی: 612-2-2-13-2. مقیاس عملکردی: 612-2-2-14. اهمیت هوش هیجانی در زندگی.. 622-3. بررسی پیشینه مطالعاتی.. 652-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور: 652-3-2. پژوهش های انجام شده در ایران: 69


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه سبک زندگی مادر در دوران بارداری


پیشینه تحقیق و مبانی نظری کمال گرایی


(الف ) مقدمه « به نام آنكه هر چه هست و نیست همه در گه قدرت اوست » دلم می خواست دنیا رنگ دیگر بود ، خدا با بنده هایش مهربانتر بود ، وز آن بیچاره مردم یاد می فرمود ، دلم می خواست خدا از بارگاه خویش ، زنجیر گران می آویخت ، تا بیچاره گان خدای را در پای آن دیوار ، به درد خویش آگاه می ساختند ، مگو این آرزو خام است ، مگو روح بشر همواره سرگردان وناك


مبانی نظری و پیشینه تحقیق درمان وجودی