دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

خلاصه:
مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

توضیحات:
بصورت فایل وردهمراه با منابع2-1 مقدمه .....................................................................................................................................112-2 مبانی نظری اشتیاق شغلی........................................................................................................112-2-1 ابعاد اشتیاق شغلی...............................................................................................................122-2-2 پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی....................................................................................132-3 مبانی نظری خودارزشیابی های مرکزی................................................................................. 152-3-1 رویکرد سرشتی................................................................................................................ 152-3-2 ارزشیابی های مرکزی.........................................................................................................152-3-3 نظریه خود ارزشیابی های محوری.......................................................................................172-3-3-1 عزت نفس......................................................................................................................182-3-3-2 خودکارآمدی کلی...........................................................................................................192-3-3-3 جایگاه مهار....................................................................................................................192-3-3-4 ثبات هیجانی...................................................................................................................202-3-4 ارزشیابی های مرکزی بیرونی..............................................................................................202-3-5 ویژگی های افراد با خود ارزشیابی های مرکزی بالا............................................................212-3-6 کاربرد خودارزشیابی محوری...............................................................................................222-4 مبانی نظری فضای روانشناختی................................................................................................232-4-1 مفهوم فضای روانشناختی...................................................................................................242-4-2 محتوی فضا.........................................................................................................................262-4-3 پیشایندهای فضای روانشناختی...........................................................................................302-4-5- پیامدهای فضای روانشناختی.............................................................................................322-5- تحقیقات داخلی و خارجی............................................................................................... 352-6- جمع بندی..............................................................................................................................412-7 اهداف پژوهش .........................................................................................................................432-8 فرضیه های پژوهش...................................................................................................................432-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها...........................................................................................44


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

فهرست مطالب 1 فهرست 2 مقدمه 3 قلمرو روانشناسی در كار 4 كاربردهای كنونی روانشناسی در محیط كار 5 زمینه های كاربرد روانشناسی در محیط كار 6 انتظارات مدیران سطوح مختلف سازمانها از روانشناسی 7 پیشنهادها 8 خلاصه 9 منبع


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق منشاء هوش هیجانی


آیا درونگرا هستید یا برونگرا؟؟؟؟؟؟


مقاله بررسی نظریه تكامل شغلی دونالد سوپر در 35 صفحه ورد قابل ویرایش