دانلود دانلود تحقیق بررسی اثر بخشی نتایج حسابرسی بروی تصمیم گیری استفاده كنندگان از اطلاعات مالی

خلاصه:
اهمیت و ضرورت پژوهش استفاده كنندگان از اطلاعات مالی اغلب مدیرانی هستند در مقام تصمیم گیری ، كه برای اتخاذ تصمیمات مناسب می باید اطلاعاتی مربوط ، به هنگام و دارای اعتبار در دست داشته باشند این پژوهش از نوع كاربردی بوده و برای بررسی اثر بخشی گزارشات حسابرسی ، رفتار و تصمیمات جامعه ای از استفاده كنندگان از اطلاعات مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

توضیحات:
عنوان:" بررسی اثر بخشی نتایج حسابرسی بروی تصمیم گیری استفاده كنندگان از اطلاعات مالی "فصل اول:مقدمهبیان مسئله پژوهشیاهمیت و ضرورت پژوهشتعریف انواع مفاهیم موضوع پژوهشبیان متغیرهای موجود در پژوهشانواع اهداف پژوهشسوالات پژوهشفصل دوم:ادبیات پژوهشتاریخچه موضوع پژوهشنتیجه گیری از مطالعات تحقیقاتی در رابطه با موضوع پژوهشفصل سوم:تعیین جامعه آماریروش نمونه گیریحجم نمونهابزار تحقیق و روایی آنهاتجزیه و تحلیل آماریطرح پژوهشیمقدمه :بیان مسئله پژوهشی :آیا گزارش حسابرس با توجه به سابقه حرفه ای بروی تصمیم گیری سایر استفاده كنندگان از این گزارش ، اثر بخشی لازم را دارد؟اهمیت و ضرورت پژوهش :استفاده كنندگان از اطلاعات مالی اغلب مدیرانی هستند در مقام تصمیم گیری ، كه برای اتخاذ تصمیمات مناسب می باید اطلاعاتی مربوط ، به هنگام و دارای اعتبار در دست داشته باشند.این پژوهش از نوع كاربردی بوده و برای بررسی اثر بخشی گزارشات حسابرسی ، رفتار و تصمیمات جامعه ای از استفاده كنندگان از اطلاعات مالی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.مطالعه ی نتایج حاصله از این پژوهش به نوبه خود میتواند مورد كاربرد سایر استفاده كنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد تا در شرایط مشابه در اتخاذ تصمیمات اثر بخش به آنها یاری رساند.مفاهیم پژوهش :الف) تعاریف نظری مفاهیم:


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

گزارش کارآموزی حسابداری صنعتی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش


ارتباط بین سود و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران


کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولت ها


رشد و توسعه اقتصادی هركشوری درگروه سرمایه گذاریهای مولد و فعالیت های تولیدی آن است بخصوص فعالیتهای كه درون جوش بوده و وابستگی ارزیشان به خارج از مرزها كمتراستازموانع عمده رشد و توسعه كشورهای درحال توسعه كمبود سرمایه و عدم بكارگیری صحیح و اصولی منابع سرمایه ای موجود می باشد سرمایه و سرمایه گذاری همواره درزندگی بشرنقش مهمی را بعهده داشته است