دانلود پاورپوینت بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارتهای اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر (12 -8)

خلاصه:
افزایش ارتباط اجتماعی در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی افزایش مهارت های زندگی روزمره در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی کمک به اجتماعی شدن دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکی

توضیحات:
دانلود پاورپوینت بررسی اثربخشی نمایش عروسکی بر افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر (12 -8) شهر بجنوردمقدمهاهمیت هنر در درمانجاذبه های نمایش عروسكیتشویق و توسعه توانایی های فردیبیان مسالهبه حداكثر رساندن توان بالقوهآموزش مهارت های انطباقینقص شناختیتوانایی اندك یادگیریمدل سازییادگیری پایداراهمیت و ضرورت پژوهشجمعیت كودكان كم توان ذهنی آموزش پذیركمبود فرصت برای كسب دامنه گسترده ای از مفاهیممهم تلقی نشدن نمایش عروسكیاهداف پژوهشهدف کلیتعیین اثر بخشی نمایش های عروسکی در افزایش مهارت های اجتماعی دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر8تا 12 سالهاهداف اختصاصیافزایش ارتباط اجتماعی در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکیافزایش مهارت های زندگی روزمره در دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکیکمک به اجتماعی شدن دختران کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از نمایش عروسکیاهداف کاربردیبه کار گیری شیوه ای جدید در آموزش کم توانان ذهنیدر اختیار قرار دادن بسته آموزشی در اختیار سازمان بهزیستی،آموزش و پرورش استثنایی و سازمان های مرتبطبسط نمایش عروسکی جهت کاربرد در مورد سایر معلولیت هامتغیرهامتغیر مستقل: نمایش عروسکیتعریف نظری: نمایش، شکلی از وانمود بازی است. یک تجربه سازمان یافته است که با دقت طراحی می شود و به اجرا در می آید.کودکان به وسیله نمایش، صحنه، رویداد، مشکل یا واقعه برخاسته از ادبیات کودکان را با هدایت آموزگار خلق یا بازآموزی می کنند (قزل ایاغ،1385).تعریف عملیاتی: اجرای نمایش عروسکی جهت افزایش مهارت های اجتماعی که شامل موارد زیر می باشد:نوشتن دیالوگانتخاب عروسک هااجرای نمایشنامه و آموزش مهارت های مورد نظرگرفتن پسخوراند از کودکان توسط عروسک ها در مورد مفاهیم آموخته شدهمتغیر وابسته: مهارت های اجتماعیتعریف نظری: مهارت های اجتماعی به رفتار های آموخته شده و مقبول جامعه اطلاق می شود، رفتارهایی که شخص می تواند با دیگران به نحوی ارتباط متقابل برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت و پرهیز از پاسخ های منفی می انجامد (کارتلج،1984).تعریف عملیاتی: نمراتی که کودکان در آزمون رشد اجتماعی واینلند کسب می کنند.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

هر كدام از افراد جامعه امروزی در برخورد مستقیم با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند محیط زندگی اجتماعی ، خانواده وهر آنچه فرد با آن در ارتباط است میتواند بعنوان عامل تنش زا جریان زندگی اورا به سمت بحرانها ونگرانیها سوق دهد


پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEOFFI


چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق رسانه


پرسشنامه نگرش به یادگیری علوم اکپینر و همکاران (2009)