دانلود بودجه و بودجه ریزی

نام فایل : دانلود بودجه و بودجه ریزی
گروه : حسابداری
فرمت فایل : docx
حجم فایل : 102 کیلو بایت
تعداد صفحات : 19
بازدید : 12

دانلود فایل
خلاصه:
بودجه و بودجه ریزی و مفهوم بودجه ریزی

توضیحات:
اولین قانون محاسبات عمومی ایران در سال 1290 هـ . ش به تصویب رسید در ماده یك قانون بودجه این چنین تعریف شده است :« بودجه دولت سندی است كه معاملات دخل و خر ج مملكت برا ی مدت معینی در آن پیش بینی وتصویب شده باشد مدت مز بور را سند مالی می گویند و عبارت است از یك سال شمسی. البته دیدگاهها و تعاریف در مورد بود جه متاثر از نظریه های اقتصادی در مورد دولت است و دیدگاههای موجود در این زمینه نیز تحت تا ثیر شرایط متفاوت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع است . به طور كلی در میان انواع تعاریفی كه از بودجه به عمل آمده، سه دسته عمده را می توان تشخیص داد :فهرست مطالبفصل اول : بودجه. 2مفهوم بودجه 2تعریف بودجه 2الف) تعاریفی كه بر جنبۀ سیاسی بودجه تأكید دارند 2ب) تعاریفی كه به جنبه های اقتصادی ومالی تا كید دارند. 3ج) تعاریفی كه بر جنبه های برنامه ای و مدیریتی بودجه تأكید دارند. 4د) سایر تعاریف 4اهداف و مقاصد بودجه 5تاریخچه بودجه نویسی در ایران.. 7روشهای تنظیم بودجه. 9الف) روشهای برآورد و تنظیم درآمدها 9ب) روشهای برآورد هزینه ها 11فصل دوم : بودجه ریزی در سازمان مسكن و شهرسازی.. 12...موافقتنامۀ اعتبارات جاری 17تخصیص بودجه به سازمان.. 18منابع. 18


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مقاله روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی


کتاب اصول حسابرسی


مقاله درمورد کارخانه شکلات فرمند


مبانی نظری و پیشینه تحقیق هزینه های کیفیت