دانلود كارآموزی شركت پاپكو

نام فایل : دانلود كارآموزی شركت پاپكو
گروه : گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 74 کیلو بایت
تعداد صفحات : 55
بازدید : 28

دانلود فایل
خلاصه:
شرکت پارسا پلاستیک از سا ل 1362 با حدود 25 نفر کارگر کار خود را با بسته بندی مونتاژ جامدادی و غیره در میدان رسالت سی متری آزادگان بصورت سهامی خاص شروع بکارنمود درسا ل 1365 از رسالت نقل مکان نموده و به چهارراه رشید ( تهرانپارس) درامر تولیدلوازم اداری و تحریر فعالیت نموده در مکانی به وسعت 300 متر مربع تا سا

توضیحات:
فهرست صفحهبخش اول : آشنایی با مکان شرکت مکان و تاریخچه شرکت 6 هدف شرکت 7بخش دوم: مشتری و مشتری شناسی مشتری شناسی 11 نیاز مشتری 14 روش های تامین نیاز 17 توانایی های مشتری 18 استعدادهای مشتری 20 رفتارهای مشتری 22 ایرادهای مشتری 25 انتخاب مشتری 29 مشتری گرایی 30 بسته بندی کالا 35 CRM 39 جایزه کیفیت در آمریکا 45 تقسیم بازار 47بخش سوم : آزمون ونتایج آن آزمون 56 نتایج آزمون 57بدانید به کجا می روید . برنامه ریزی کنید و بر اساس آن به سمت مقصد حرکت کنید .دراین صورت سریع تر و با کمترین انحراف به سوی هدفخواهید رفت.مکان شرکت و تاریخچه آن:شرکت پارسا پلاستیک از سا ل 1362 با حدود 25 نفر کارگر کار خود را با بسته بندی ومونتاژ جامدادی و غیره در میدان رسالت سی متری آزادگان بصورت سهامی خاص شروعبکارنمود.درسا ل 1365 از رسالت نقل مکان نموده و به چهارراه رشید ( تهرانپارس) درامر تولیدلوازماداری و تحریر فعالیت نموده در مکانی به وسعت 300 متر مربع تا سال 67 که در این سا لبا حدود 105 نفر پرسنل به محل خیابان اتحاد درکارخانه ای به وسعت 1000 مترمربع انتقا لپیدا کرد تا اینکه درسا ل 81 کارخانه به شهرکت صنعتی عباس آباد واقع درجاده خاوران بعدازشریف آباد انتقال یافته در محلی با حدود 12000 متر مربع زمین وبیش از 3000 مترمربعزیربنا و تولید کلیه لوازم تحریر و اداری و با پرسنلی با لغ بر 200 نفر مشغول به کار میباشد.هدف شرکت پاپکو:شرکت پارسا پلاستیک ( PAPCO) با هدف تولید انواع لوازم التحریر ، اداری ، سمیناری،مدیریتی و دانشجویی تاسیس گردید.و با توجه به زمان فعا لیت شرکت و میزان سرمایه اولیه بسیار موفق بوده است و طبق گفتهمدیرعامل شرکت : دلیل این موفقیت استفاده از مواد اولیه مرغوب و درجه یک و نظارت دقیقدرفرایند تولید و همچنین بازاریابی صحیح بوده است . ایشان همچنین فرمودند که اصلی تریندلیل موفقیت شرکتش توجه کامل به رضایت مشتری و جلب نظر مشتریان بودهو است. لذا بندهبه دلیل همین گفته ایشان پروژه ای با موضوع رضایت مندی مشتری انتخاب کرده ام تامشخص کنم آیا واقعا مشتریان این شرکت از عملکرد آن راضی هستندیا خیر و به گونه ای میزان صحت حرف و گفته مدیر عامل شرکت پاپکو را بدست بیاورم .و متوجه بشوم رضایت مندی مشتری به چه میزان بر موفقیت شرکت تاثیر گذار است.مشتری و مشتری شناسیمشتری شناسیدر جهان کنونی دیگر نمی توان حیطه بازاریابی و فروش را با ابزارهای محدود گذشته تعریف کرد بلکه باید با روشهای علمی و تعاریف جدیدی که در حوزه بازاریابی وفروش مطرح گردیده است آشنا شد و در مقام عمل آنها را بکار بست تجربه های تاریخی نشان می دهد آنان که ازمنظرسنتی وتجربی و با تگرش سطحی به مفاهیم مشتری کالا بازار فروش خرید رقابت تبلیغات کیفیت و...نگاه کرده و میکند. ضمن آنکه موفقیتی در این راه دست نیاورده اند بلکه سرمایههای خود را نیز از دست داده اند. دربرسی خدمات بدون در نظر گرفتن مبانی علمی بازاریابیو فروش منشا این عدم موفقیت بوده است د رگذشته اگر تولید وعرضه کالا محدود بود امروزهدیگر برای تولید هیچ محصولی محدودیت.وجود ندارد . بازارها گسترش یافته اند رقابت هافشرده وتنگا تنگ شده اند و نقش مشتریان از حا لت پیروی از تولید کنند گان به هدایت سرمایهگزاران تولید کنند گان وحتی محققان و نوآوران مبدل گشته است. بدین ترتیب مفهوم بسیاریاز واژه های متداول در امربازاریابی و فروش گسترده تر و کامل تر شده اند و در برخیموارد نیز مفاهیم جدیدی به این مباحث اضافه گردیده است نکته اساسی که در بحث های علمیبازاریابی و فروش مطرح گردیده است سمت و سوی کلیه فعالیت های بنگا ه اقتصادی برای تامین نیازهای مشتری و کسب رضایت و اعتماد اوست . مطلبی که در گذشته بدان کم توجه شدهاست و یا لا اقل از چنین جایگاه مهمی که فعالیت ها ی یک بنگاه اقتصادی را تحت تاثیرخودقراردهدبرخوردار نبوده است . دراین چارچوب مشتری فرد فاضل هوشمند و دانایی است کهدرباره تا مین نیازهای خود بخوبی مطالعه و بررسی می کند .بازارهای گسترده و تامین نیازهای خود بخوبی مطالعه و بررسی می کند . بازار گسترده وکالاهای متنوع در اختیاردارد و با توجه به امکانات و استعداد خود به مقوله های قیمت مرغوبیت کیفیت و...توجه می کند و برای هر یک از این موارد ارزش گذاری می نماید. با رفتارهایی که از خود نشان می دهد امکان موفقیت یا عدم موفقیت یک بنگا ه اقتصادی را فراهممی سازد.زیرا در محدوده علمی با زاریا بی و فروش سرمایه گذاران مدیران عوامل تولید مهندسان وکارشناسان موفقیت خود را مرهون کسب رضایت و اعتماد مشتری می دانند بد ین معنا کهسرمایه گذاران با بررسی درخواست ها و رفتا رهای مشتری نسبت به هدایت سرمایه هایخود دربخشهای تو لیدی و خدماتی علاوه بر تضمین سرمایه منافع بیشتری را عاید خویش میکنند.مدیران نیز با تامین خواسته های مشتری به حیات اقتصادی بنگاه تداوم می بخشند.و با خاطری آسوده به برنامه ریزی های دراز مد ت می پردازند و ضریب موفقیت خویشرا افزایش می دهند.عوامل تولید با توجه به خواست ها و نیازهای مشتری در تولیدمحصولبا کیفیت موفق می شوند تا توانایی های فنی و اجرایی خویش را افزایش دهند.مهندسان و کارشناسان با بهره گیری از ایده ها و پیشنهادهای مشتری اطلاعا ت مناسبی رابرای طراحی سازماندهی اصلاح و بهبود روشهای تولید کالا و یا خدمت در اختیار خواهندداشت که درنهایت موجب ابداع و نوآوری و بروز خلا قیت آنها خواهد شد .مجموعه این تلاشها در حوزه فعالیتهای خرد و کلان اقتصادی سبب گردش سرمایه افزایشتولید ایجاد اشتغال مبادله کالا (واردات و صادرات) فعالیت های خدماتی تحقیقاتی وتوسعهای و... خواهد شد . که سامان یافتن و رونق اقتصادی هر جامعه را به د نبا ل می آورد ."مشتری گرایی" با درک صحیح از مفهوم مشتری و توجه به تا مین نیازها و استعداد هایوی و نیز همسویی با نظرها و آرای او به سا ماندهی بنگاه اقتصادی خویش می پردازد ورمز موفقیت خود را بر پایه اصولی قرار می دهند که با مشتری شناسی آغاز با "مشتریگرایی " سامان و با "حفظ رضایت و اعتماد مشتری" تداوم می یابد.تعریف مشتری و انواع آندر فرهنگ و ادب فا رسی مفهوم مشتری مترادف با "خریدار"است . و در مباحث مربوط بهبازاریابی و فروش مشتری به مخاطبانی گفته می شود که توانایی و استعداد خرید کالا و یاخدمتی را داشته باشد.در این تعریف "توانایی" یعنی امکان پرداخت وجه و یا تحویل کالای معوض و"استعداد " بهمفهوم درک و شنا خت مزیت های کالا و خدمتی که موجب تا مین بخشی از نیازهای مخا طبمی شود به کار گرفته شده است. بنا براین تبدیل یک مخاطب به مشتری هنگامی محقق خواهدشد که عناصر توانایی واستعداد به صورت توام در وی بروز کند تا عمل "خرید" انجام پذیرد. از توانایی بدون داشتن استعداد شناسایی کالای مورد نظرو یا با لعکس داشتن استعداد خریدولی فاقد توانایی لازم بودن امکان شکل گیری فرایند خرید را میسر نمی کند.انواع مشتریتقسیم بندی مشتری به لحاظ نحوه حضور وی در فرایند خرید به شکلهای زیر انجام می شودa) مشتری حقیقی:به افرادی که با ماهیت فردی و حقیقی خود در فرایند خرید شرکت می کنند "مشتریحقیقی"گفته می شود . مانند بسیاری از خرید های روزانه که افراد حقیقی انجا م می دهندb) مشتری حقوقی به شرکت ها سازمانها نهادها و بنگاههای اقتصا دی که در چا رچوب شخصیت های حقو قی در فرایند خرید شرکت می کنند "مشتری حقوقی" گفته می شود.: مانند خرید هایی کهوزارت خا نه ها موسسات وشرکت ها انجام می دهند.c) مشتری سازمانی مشتری از دیدگا ه سازمان تولید کننده کالا یا عرضه کننده خدمات نیز به دو قسمت درونو برون سازمانی تقسیم بندی شده است . بدین ترتیب که در زنجیره های تولیدی و خدماتیمشتریان کسانی هستند که نتیجه کار معطوف به ایشان است.مثلا در خط تولید خودرو واحدمونتاژکننده مشتری سازنده قطعه است این گونه مشتریها را مشتری درون سازمانی گویند.درهمین سازمان مصرف کننده خودرو مشتری برون سازمانی است. d) مشتری جغرافیاییتقسیم بندی دیگری که برای مشتری مطرح شده است مربوط به محدوده جغرافیایی است بدینترتیب که مشتری موجود در یک محدوده جغرافیا یی ( محله . منطقه. شهر.کشور) مشتریداخلی و خارج از محدوده جغرافیایی مورد نظر "مشتری خارجی"نام دارد.نیاز مشتری:به لحا ظ مفهومی و در نظر عامه نیاز مترادف با حاجت درخواست استدعا التماس مقصودمراد آرزو میل خواهش محبوب فقر تنگد ستی اظهار خضوع خشوع تضرع و...کاربرد یافتهاست . از مجموع این مفاهیم می توان نیاز را هر نوع کمبودی دانست که برای انسان به وجودمی آید ما برای تعریف نیازمشتری به شکل زیر ازآن استفا ده می کنیم."نیاز مشتری عبارت است از هر نوع احساس کمبودی که برای مشتری به وجودمی آید واو تلاش می کند تا با بهره گیری از استعداد و توانایی خود نسبت به رفع آن اقدام نما ید"انواع نیاز مشتری: با توجه به مفهوم گسترده ای که در تعریف نیاز مشتری وجود دارد . امکان تقسیم بندیجامع و کا ملی از نیازهای مشتری دشواراست.لیکن از آن جایی که نیازمبنا ی رفتارمشتریدرفرایند خرید است طبقه بندی زیر را که بیش تر به لحاظ مفهومی درجامعه متداول گردیدهاست دراختیار خوانند گان قرار می دهیم . این طبقه بند ی می تواند زمینه های مساعدی رادرشناخت رفتارهای مبنای مشتری نشان دهد و در تامین بخش هایی ازنیازوی موثر باشد.a) نیازهای حیا تی (بیولوژیک)نیازهایی را که با تداوم زندگی و حیا ت مشتری ارتباط تنگاتنگ دارد "نیازهای حیا تی"گویند. مانند هوا. آب . غذا دارو و .....(b نیازهای اساسی: به نیازهایی گفته می شود که از مشتری نقش اساسی و تعیین کننده ای دارند مانند پوشاکمسکن برای افراد حقیقی و آب برق .راه و ارتباطا ت ازنظردولتb) نیازهای عادی:به نیازهایی گفته می شود که مشتری در توانایی واستعداد خود برای تامین آنهااز روند عادی و یکنواخت بهره می گیرد.مانند ایاب ذهاب و....c) نیازهای فردی:نیازهایی که مشتری در تامین آنها به توانایی و استعداد خود متکی است مانند فکر کردنخوابیدن کارکردن .مطالعه کردن و...d) نیازهای اجتماعی:به نیازهایی که مشتری از طریق جمع ویا افراد دیگر نسبت به تامین آن اقدام می نمایدنیازهایاجتماعی گفته می شود مانند آموزش.درمان و...e) نیازهای مادی:نیازهای ملموسی را که مشتری به آن توجه دارد نیازهای مادی می گویند مانند غذا و پوشاکf) نیازهای معنوی(غیرعادی):در برابر نیازهای مادی نیازهایی نیز وجود دارند که به چشم دیده نمی شود مانند آرامش.عبادت کردن .تفریح کردن. عدالت خواهی .امنیت .و...که به آنها نیازهای معنوی می گویند.*** نکته مهم:به طوری که ملاحظه می شود اولا نیازهای مشتری نا محدود است.ثانیا امکان تقسیم بندینیازهای دیگر نیز وجود دارد و طبقه بندی های فوق صرفا به منظور آشنایی با چگونگیدسته بندی نیازها درجامعه بیان شده است. ازسوی دیگر باید به این نکته مهم نیز توجه داشتکه ممکن است نیازی برای مشتری خاص جزء نیازهای اساسی به شماررود در حالی که آننیاز برای مشتری دیگر نیازی عادی محسوب گردد بنا بر این"درارزیابی نیاز مشتری لازماست رفتار وی با توجه به توایایی ها و استعداد های او مبنای شناسایی و مطالعه قرارگیرد"روشهای تامین نیاز:درباه تعریف انواع و اهمیت "نیاز"به طور اجمال سخن گفته شد. اکنون باید دید این نیازهابه چه صورتی تا مین می گردند برای این منظور چهار روش تامین نیاز مطرح است:1) خودکفایی:برخی از نیازهای فرد توسط خود وی تامین می شود و نیازی به مداخله و یا ارتباط بادیگران برای رفع آن وجود ندارد. در این روش تواتایی های فرد به گونه ای است کهمی تواند شخصا نیازهای خود را مرتفع سازد.2) تکدی:برخی از نیازمندان برای تامین نیاز خود از دیگران کمک و مساعدت طلب می کنند بدونآنکه انتظاری را از طرف مقابل برآورده نمایند. این گونه تامین نیاز را تکدی می گویند.3) توسل به زور:در این روش فرد نیازمند از طریق اعمال زور و قدرت و چنگ زدن به امکانات دیگراننسبت به تامین نیاز خود اقدام می نمایند.**مبادله**در صورتیکه تامین نیاز از طریق تبادل امکانات و توانایی ها بین 2 نفر یا بیشتر صورتپذیرد و هر یک از طرف ها چیز با ارزشی را برای مبادله با دیگری در اختیار داشتهباشند در این حالت نیاز هریک از آنان با روش مبادله تامین شده است.***نکته مهم:ازمجموعه روشهای یاد شده تنها روش مبادله است که درمباحث مربوط به بازاریابی وفروش مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.*** توانایی مشتری:در تکمیل فرایند خرید توانایی مشتری نقش بسزایی دارد به گونه ای که عدم شناخت وارزیابی توان مشتری علاوه براتلاف وقت موجب به سامان نرسیدن مبادله خواهد شد.توانایی مشتری برای جبران نیازهای تعیین شده خود عبارتند از:a) توانایی مالی:چنانچه مشتری برای خرید کالا و خدمتی که می خواهد دریافت کند پیشنهاد پرداخت وجهنقد و یا اوراق بهادار نماید .در حقیقت وی برای تکمیل فرایند خرید به توانایی های مالیخویش متکی است.b) توانایی کالایی:گاه مشتری در برابر کالا و خدمتی که دریافت می کند پیشنهاد تحویل کالای دیگری رامی دهد . در این شیوه مبادله مشتری به توانایی های کالایی خود تکیه می کند.c) توانایی خدمتی:برخی از مشتریان در قبا ل کالا و خدمتی که دریافت میکنند پیشنهاد انجام کار و یا خدمتیرا می دهند . در واقع این افراد برای خرید کالا می خواهند از توا نایی های خد ما تی خودبهره جویند.d) توانایی ترکیبی :بهره گیری ترکیبی از توانایی های مالی کالایی و یا خدمتی را توانایی ترکیبی گویند.d) توانایی اعتباری:گاهی مشتریان پس از دریافت کالا و خدمت با اندکی تا خیر تسبت به پرداخت مالی کالاییخدمتی و یا ترکیبی از آنها اقدام می نما یند . این توانایی مشتری را توانایی اعتباری گویند.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی تحقیق گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی مقاله گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی


مجموعه ای كه در پیش رو دارید، خلاصه ای از فعالیتهای اینجانب در شركت ریسندگی و بافندگی كاشان واحد طرح توسعه و تكمیل می باشد در این گزارش، ابتدا كل مراحل تكمیل به صورت كامل توضیح داده شده و سپس نوع فعالیت هر ماشین تشریح شده است همچنین در این گزارش به تعداد پرسنل و نوع تخصص و شرایط این مجموعه‌ی نوپا و مدرن نیز اشاره شده است


نام آزمایش اندازه گیری ضریب اصطكاك هدف بدست آوردن ( ضریب اصطكاك ایستایی )


گزارش كارآموزی در ایران ناسیونال (نمایندگی مجاز) در 10 صفحه ورد قابل ویرایش