دانلود گزارش کارآموزی واحد اسید استیک

نام فایل : دانلود گزارش کارآموزی واحد اسید استیک
گروه : گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل : doc
حجم فایل : 166 کیلو بایت
تعداد صفحات : 33
بازدید : 17

دانلود فایل
خلاصه:
واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل

توضیحات:
واحد اسید استیک یکی از واحدهای شیمیایی ، پتروشیمی اراک می باشد. که ابتدا از ترکیب های گاز اتیلن با اکسیژن د رمجاورت کاتالیست کلرید پالادیم و کلرید مس، استالدهید تولید می شود و سپس با اکسید اسیون مستقیم استالدئید درمجاورت کاتالیست استات منگنز اسید استیک تولید می گردد وجود مخلوط گازی انفجاری و مواد شیمیایی آتشگیر و خطرناک لزوم تدوین دستورالعمل اجرائی برای شناسایی کنترل ، مقابله با آنها و حفاظت پرسنل در مقابل خطران ناشی از آن ها را اختصاص می نماید.1- هدف : هدف از تدوین این دسورالعمل اجرای شنایی ومقابله با حوادث ناشی از وضعیت اضطراری است تا با اعمال آن اثرات زیست محیطی را کاهش داده با از بین ببریم و پرسمل را از خطرات ناشی از آن حفاظت نماییم.2- محدوده کاربرد : محدوه کاربرد این دستور العمل واحد اسید استیک پتروشیمی اراک می باشد.3- مهارت های مورد نیاز : کلیه پرسنل شاغل در بهره برداری واحد استیک باید آموزش فرآیند واحد ایمنی و آتش نشانی را دید وبا وظایف سازمانی خود آشنایی کامل داشته باشد.2) شرایط اضطراری:3)پتاسیل های خطر موجود در واحد AA :سیکل گاز برگشتی (RECLEE GAS) د رواحد استالدهید بعلت وجود گازهای اتیلن ، اکسیژن ، استالدئید و دی اکسید کربن که ممکن است مخلوط انفجاری تشکیل داده وباعث انفجار شوند. میتواند از پتاسیل های خطرناک واحد باشند که برای جلوگیری از آتش سوزی وانفجار در بخش واکنش واحد استالدئید از آنالیزهایی استفاده شده است که غلظت اکسیژن ، اتیلن،دی اکسید کربن واستالدهید را در سیکل گاز کنترل کرده و در شرتیطی که احتمالا تشکیل مخلوط انفجاری باشد.خوراک واحد بطور اتوماتیک قطع وتوسط نیتروژن مخلوط گازهای انفجاری موجود در سیکل REACTIONواحد AA جهت سوزاندن به فلر(FLARE)واحد اسید استیک فرستاده می شود.- در محوطه اطراف تقطیر واحد استالدئید به دلایل وجود استالدهید خالص وگازهای قابل اشتغال که درصورت بودند نشتی بایستی سریعاض نسبت به مهار آن اقدام نموده و چنان به امکان رفع نشتی مسیر نشده بایستی واحد از سرویس خارج و نسبت به رفع نشتی اقدام نمود.مخازن میای وتانک کروی 30-TK-420 به دلیل وجود استالدئید خالص (خود به خود آتش می گیرند) که کروتون آلدئید(آتش کیر می باشد).اسید کلریدریک واستالدهید خام و تانک های نگهداری اسید استیک هاصل TK6501.TK161.A/B یکی دیگر از پتاسیل های خطرناک واحد می باشد که بدین منظور سیستم SPRAY NAZZLE آب آتش نشانی در این قسمت تعبیه شده است که درصورت بزور خطر سیستم مذکور بطور اتوماتیک عمل نموده ومانع ازآتش گیری و ایجاد خسارت شود.دستورالعمل های عمومی جهت جلوگیری از حوادث در واحدAA:شرحی کاملی ا زاین دستور العمل ها که در OPERATION MANUAL واحدآورده شده است و شامل مقررات ایمنی وکالاهای لازم برای نواحی خطرناک و اقدامات پیشگیری ا زحوادث می باشد.1-مواد سمی و خطرناک استفاده شده در واحد AA: تعدادی از موادشیمیایی خطرناک موجود در واحد AA همراه با غرمول مولاکولی، خواص فیزیکی و شیمیایی،توصیه های ایمنی و سلامت جسمانی ،میزان سمیت وخطرات آتش سوزی وکمک های اولیه که در پیوست 2 آمده است.ح) لیست تجهیزات سیستم های ایمنی و آتش نشانی واطفاء حریق در واحد AA : این تجهیزات که شامل چشم شورها، آب آتش نشان، کف اسپری نازلها از کربنیک، کپسوسل های خاموش کننده وسیستم آشکار کننده وهشدار دهنده است.تمرینات ادوارمی جهت آمادگی و اکنش درشرایط اضطراری درواحد AA: جخت آمادگی پرسنل واحد اسید استیک برای مقابله با شرایط اضطراری تمرین های دور این هر شش ماه یکبار با هماهنگی اداره ایمین وآتش نشانی و آموزش مجتمع انجام می شود.و کلید گازهای لازم که در این دستورالعمل به ان اشاره شده است انجام می شود. وسوابق مربوط طی گزارشی کامل توسط رئیس واحد تهیه شده در واحد نگهداری می شود. باتوجه به نتایج حاصل از تمرینات انجام شده این دستورالعمل مورد بازنگری قررا گرفتند واقدامات اصلاحی لازم اعمال خواهد شئد.هر اپراتور باید به : 1- محل ولوهای اصلی خوارک2- محل راه های فرار داخل واحد3- محل نزدیک ترین آلارم خطر آتش نشانی4- محل نزدیکترین تجهیزات آتش نشانی (نظیر کپسول های آتش نشان)5- محل دئی ایمنی وچشم وشورها6- نزدیکترین محل وجود محلول چشم شور شرح مختصر پروسس واحد اسید استیک1-با اکسیداسیون مستقیم استالدئید، اسیداستیک درR-5001-2 تولید میشود(درحضو استات منگز بعنوان کاتالیست)1-بخش واکنش:دوراکتور عمودی بوده ومجهز به سیستم آب کولینگ می باشد که راکتور دوم علاوه بر آن دارای Paeking تیز می باشد در راکتور اول استالدئید وکاتالیست حل شده در آب خوراک آن می باشد این راکتور فشار 105 بار کار می کند وراکتور دوم تحت فشار 0.5 بار کار می کند.باید یادآوری شد که هرراکتور ایزونرمال می باشد و مقدار گرمای واکنش -224 kg/mol می باشد.1-اسید اسیتیک درراکتوراول خام می باشد که به 7-5003 فرستاده می شود و از آنجا ازطریق پمپ به راکتوردوم فرستاده می شود.دراین راکتوراستالدئید باقیمانده در اسید خام با اکسید اسیون مجدد کاملاً به اسیدخام تبدیل می شود.Woske gass تولید شده درR-5001 به راکتور دوم منتقل می شود. استالدئید داخل Wostegosخروجی از بالای R-5002 درمبدل E-5001 توسط آب chilld ، خنک شده وکندانس می گردد وازقسمت پایین راکتور R-5002 به داخل آن وراد می شود.و گازهای جدا شده از E-5001 بعد ازگرم شدن به مشعل ارسال می گردد.اسیدخام تولیدی درV-5000 بمدت چهارساعت نگهداری می شود تا واکنش های باقیمانده انجام گیرد.وسپس به بخش تقطیر ارسال می شود.بخش تقطیر :در T-6001 که بنام Crade Clown می باشد اسید خام تا دمای مورد نظرطبقPFD گرم می شود وسپس گازهای سبک مثل Co2 وفرم آلدئید وغیره از آن جدا وبه مشعل فرستاده می شود.پائین برج فوق که اکثراً اسید خام واستات منگنز و مواد سنگنین دیگر می باشند به T-6002 به پمپ می شوند.(pu2e Acetic Acid Coluk) بخار اسید استیک خالص از بالای برج بعداز جدا شدن ازمواد سنگین مثل استات منگنز به داخل مبدل E-6005 هدایت می شود.تا کندانس شود و گازهای مثل co2 و استالدئید وغیره از آن حدا شوند وخود نیز بعداز عبور از مبدل E-6006 در تانک TK-6110 ذخیره شود.مواد پائین T-6002 بعنوان Recycle catalyst به راکتور R-5001 برگشت داده می شود.حدود 50-60% موادتولید شده در بالای T-6001 که در V-6001 ذخیره می شود به V-6005 حهت جدا سازی آب از سیستم به T-6003 ارسال می شود.قسمتی از محصول حاصل شده از بالای T-6003 در V-6003 از طریق پمپ P-6006 به واحد ET ارسال می شود.مواد پائین برج T-6003 که حدود AA 95% و 4% آب دارد جهت جبران نیاز اسید R-5001 به این راکتور Recucle می شود یا (V-5004)وگازهای خروجی از T-6003 بعد از اینکه مواد قابل کندانس خود را در مبدل E-6008 از دست دادند به مشعل ارسال می شود.برج T-6001 برای کردن گازهای سبک ساخته شده است وt-6002 برای جدا کردن اسید استیک ازموادسنگین مثل استات منگنر و غیره و T-6003 برای تصفیه محصول بالای T-6001 ثابت نکه داشتن آب و اسید فرمیک در سیکل طراحی شده است.بعد از اینکه اسید استیک تست شده جواب آن on Spec بوده وبه واحد VA یا فاینال جهت فروش ارسال می شود.جهت جلوگیری از آلودگی محیطی می بایستی کلیه Drain هابسته شوند وسیستم مشعل وبرج شستشو T-6501 و غیره باید در سرویس باشند و صحیح کار کنند.جهت نیازمندیهای واحد لازم است بدانیم:بخش 81 بنام Steam Condansate 82 Chilled water sys 83 nitrogen Compressor85 Fire fightin sysتام سیستم های موجود درPFD واحد.ظرفیت واحد:30000 تن در 8000 ساعت یکسال کار یا 50 درصد ظرفیت به بالا کارکرد واحد اقتصادی می باشد.در زیر30% تا 50% سودهی کمتر است و مصرف بیشترآب chilled ونیتروژن در واحدهای AC.AA .AV مصرف می شود. ظرفیت کمپرسورC-8301 A/B/C هرکدام 500 NM3/H.کیفیت مواد مصرفی در واحد:1- استالدئید 99.5 طبق OP.M2- O2 99.5% طبق OP.M3- استات منگنز 245=C4H6Mno4.4H2O g/mol با خلوص 95-97%4- بخار MPS با فشار 15 بار و دمای 205C5- بخار Lps با فشار 5 بار و دما 1536- آب کولینگ بافشار 5 بار و دما 277- Demineralized water با فشار 5 و دما 358- 7.5 -2Na بار و دمای محیط9- نیتروژن با خلوص 99.9% فشار 5 بار دمای محیط10- برق 24 ولت -110 ولت- 220 ولت- 280 ولت و 6 کیلو ولت11-اسید استیک 99.8% تولیدی.ترکیب wwc از T-6003 به T-6501 V-6401 T-6003واحد ET 1 5.5 4.1 =AA - 1.2 8.7 AC= - 1.8 5 FA - 0.4 25.6 MA 3.9 متانول 131000 BOD 440000 COD 3 3 2.3 PH 40C TRain water flow raye 1.5 -18.5 m3/hAA/AC 6.1 -75.4 m3/h مقدارباران انتقال یافته ازروی اطراف سایتدر هر سال یکبار می بایستی مقدار 0.5m3 کاتالیست استات منگنز به دلیل وجود مواد سنگین تر مثل EDA درداخل آن جهت سوزاندن به واحد ET فرستاده شود.مواد خام مورد مصرف : expeated guasanteadAC 100% 763 Kg 780kgOxgen 100% 289kg 307 kgمنگنز مصرفی 0.01kg به ازای یک تن AA تواید می باشدپس دریکسال داریم:3000 * 0.01 =300 kg/yearآب کولینگ برابر 10c می باشد.مصرف آب CWS در واحد برای 163 m3 ودر بخش 83 82 برابر 210 m3بخار 9671kg=Mps+Lpsآب 0.3kg=DWAN2 7.7-330NM3/mInA برابر 18Nm3/mبرق مصرفی برابر بخش 83 82 برابر 22kwhدانسیته ویسکتوزیته اسید استیک و آب واستالدئید باتغییرات دما چگونه خواهد بود.حدانفجار : Eaplosion limitمثلث آتش :حد احتراق مخلوط گازN2-O2-ACCO2-O2-ACبا نیتروژن 90% و اکسیژن زیر 5%ما احتراق نخواهیم و همینطور استالدئید حدود زیر 3%بخاطر منحنی Upper limit انفجار مخلوط کار بالای راکتوربر اساس منحنی اگرغلظت AC از8 بالاتر باشد با غلظت اکسیژن بالاتر از 5 انفجار داریم واگرفشار نیزافزایش یابد باعث بالا رفتن دما و کمک به انفجار خواهد کرد.بهمین خاطر آنالایزرهای اکسیژن در D/D 5% خواهند داد.با اکسیداسیون استالدئید اسید پراستیک تشکیل می شود وسپس درحضور کاتالیست استات منگنز(Mn)اسید استیک تولید می شود.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز تحقیق کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز مقاله کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز کارآموزی در رکت طراحان دشت سبز


گزارش كارآموزی ریخته گری در شركت قالبسازی فیكس در 46 صفحه ورد قابل ویرایش


امروزه در همه کشورهای جهان مخابرات ، ارتباطات و انتقال اطلاعات در حال پیشرفت و گسترش است و هر روز فناوری جدیدی روی کار می آید در ایران نیز بدلیل احتیاج بیش از پیش مردم ، سازمانها و وزارتخانه ها مختلف به وسایل ارتباطی ، سعی در پیشرفت هرچه بیشتر وجود دارد


با نگرشی صحیح به رشد و وضعیت اقتصادی كشور نیاز جامعه را به حرفه حسابداری متوجه می شویم0 حسابداری هم بعنوان رشته ای از دانش و هم بعنوان شغل ، با تمدن بشری همزاد است و همراه و هماهنگ با تحولات و تغییرات و پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی در طول قرون و اعصار متحول شده است 0 حسابداری كه از دیرباز پیشاهنگ وگرداورنده پردازش و اماده سازی اطلاعات برا