دانلود بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع

خلاصه:
تاریخ رشد و توسعه اقتصادی، با هماهنگی و تركیب دانش فنی و به كارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به كاربرد تكنولوژی همراه بوده است استفاده از تكنولوژی و دانش فنی در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زیادی بستگی به جدیت و مهارتهای خلاق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است

توضیحات:
بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (بخش صنعت) با نیازهای بازار كار از دیدگاه مدیران صنایع مناطق 9 و 10 شهر تهرانچكیده تحقیق:بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك، الكتروتكنیك) با نیازهای بازار كار از نظر مدیران صنایع (مدیران ردة میانی شامل مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر می باشد كه هدف اصلی آن تعیین میزان ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) با دانش ها و مهارتهای مورد نیاز مدیران صنایع در بازار بوده است.در این پژوهش از آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف استاندارد، و درصد و همچنین از آمار استنباطی همچون آزمون T تك نمونه ای، جهت پاسخگوئی به سؤالات تحقیق استفاده شده است. همچنین جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.به طور كلی، نتایج بدست آمده حاصل از این پژوهش به شرح زیر می باشد:- دانش فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.- مهارت فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) از نظر مدیران صنایع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط می باشد.- مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه های آموزشی مراكز آموزش فنی و حرفه ای رسمی، شناخت كمی دارند.- مدیران صنایع، میزان قابلیت مهارتهای آموزشی فارغ التحصیلان مراكز فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) را با پیشرفتهای فناوری كم برآورد می كنند.- مدیران صنایع (مدیران فنی، تولید و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصیلان هنرستانهای فنی و حرفه ای (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) در فناوری اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بیشتر دانش و مهارت تخصصی آنها با نیازهای بازار كار را بیشتر از زیاد برآورد كرده اند.فهرست مطالبعنوانصفحهفصل اول: كلیات تحقیقمقدمه2بیان مسئله5اهمیت و ضرورت پژوهش6اهداف تحقیق7سؤالات تحقیق8تعاریف عملیاتی واژه ها11فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیقمقدمه13مفهوم رشد و توسعة اقتصادی14عوامل توسعه اقتصادی15نقش منابع انسانی در توسعة اقتصادی15آموزش18تعریف آموزش و پرورش20مفهوم برنامه ریزی آموزشی23جایگاه نیازسنجی در برنامه ریزی آموزشی24نیازسنجی آموزشی27مفهوم نیاز29منابع نیازهای آموزشی30انواع نیازسنجی32كار34عرضة نیروی كار37بازار كار38نیاز بازار كار39مسایل موجود در ارتباط نظام آموزشی و بازار كار44ضرورت تحكیم پیوند نظام آموزشی و بازار كار48تعاریف آموزش فنی و حرفه ای49رویكردهای عمده در آموزش فنی و حرفه ای51نارسائی هاومسائل آموزش فنی وحرفه ای در ارتباط با بازار كار57آموزش فنی و حرفه ای در ایران59سیر تحول آموزش فنی و حرفه ای در ایران59تحولات گذشته تحلیل مشكلات و چشم انداز آینده آموزش فنی و حرفه‌ای در برنامه سوم توسعه…مشكلات و تنگناهانقاط ضعف مشكلات تنگناهاچالشهای آینده بخش فنی و حرفه‌ای‌سیاست‌های استراتژیك بخش آموزش فنی و حرفه ایسیاست های اجرای آموزش فنی و حرفه ایراهكارهای اجرایی63646568697072تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات چیست؟78مشخصه های تكنولوژی ارتباطات81ویژگیهای تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات89دلایل استفاده از تكنولوژی اطلاعات و ارتباطات82تكنولوژی اطلاعات وارتباطات چه تغییری درآموزش ایجادمی‌كند82روش های اجرایی برای بكارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباطاتچه تغییراتی برای به كارگیری تكنولوژی اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهای آكادمیك لازم است8384پیشینة پژوهش85فصل سوم: روش اجرای تحقیقمقدمه93جامعة آماری94نمونة آماری95روش تحقیق96ابزار جمع آوری اطلاعات96اعتبار و پایائی پرسشنامه97روش تجزیه و تحلیل داده ها99فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده101آزمون مربوط به سؤال اول تحقیق102آزمون مربوط به سؤال دوم تحقیق104آزمون مربوط به سؤال سوم تحقیق106آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقیق108آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقیق110آزمون مربوط به سؤال ششم تحقیق111آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقیق112فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری115نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقیق116نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقیق120نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقیق122نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقیق123نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقیق124محدودیتها و تنگناهای پژوهش126پیشنهادات برای پژوهشهای آتی127منابع و مأخذ128- پیوستهافهرست جداولعنوانصفحهجدول 1-2: عملكرد آموزشهای كوتاه مدت فنی و حرفه ای 74-136763جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول103جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول103جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقیق اول103جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم105جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم105جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقیق دوم105جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم107جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم107جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقیق سوم107جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم109جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم109جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقیق چهارم109جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم110جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقیق پنجم111جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم112جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقیق ششم112جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم113جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم114جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقیق هفتم114فصل اولكلیات تحقیقمقدمهتاریخ رشد و توسعه اقتصادی، با هماهنگی و تركیب دانش فنی و به كارگیری منابع و نیز وابستگی روزافزون به كاربرد تكنولوژی همراه بوده است.استفاده از تكنولوژی و دانش فنی در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زیادی بستگی به جدیت و مهارتهای خلاق منابع انسانی و عوامل فرهنگی و اجتماعی داشته است. (سبحان الهی، مدیریت و توسعه)عملكرد یك سازمان وقتی می تواند مطلوب و مناسب باشد كه نیروهایی ذیصلاح و با كیفیت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترین شغل استفاده كند.در واقع نیروی پیش برندة ماشین و تكنولوژی انسانها هستند. امروزه برای ادامة حیات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژی و دانش فنی كافی نیست، چرا كه سرعت رشد به اندازه ای است كه فرصت یادگیری را بسیار كوتاهتر و درنتیجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژی را برای رقابت پیچیده تر كرده است. لذا تولید دانش فنی و تكنولوژی برای رقابت، از عوامل اساسی برای ادامة حیات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب می شود.این كار فقط با منابع انسانی مستعد و با كیفیت و در اختیار داشتن ابزار مناسب و لازم عملی است. لذا ثروت اساسی یك سازمان، نیروی انسانی با دانش و مهارت (یعنی سرمایه های فكری) آن سازمان است.علی رغم نقش كلیدی آموزش فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشور كه مورد اذعان و حتی تاكید اغلب سیاستمداران و صاحبنظران است. این آموزش های پرهزینه از لحاظ پاسخ گوئی به انتظارات جامعه و سؤال اصلی نظام آموزشی (= چه آموزشی با چه كیفیتی و به چه میزان؟?) در موقعیت قابل دفاع قرار ندارد. زیرا هرساله خسارت های بسیار زیادی از این بابت به كشور وارد می آید ولی این روند رو به رشد تداوم دارد، كه این وضعیت ریشه در نگرش نادرست به آموزش فنی و حرفه ای دارد. علت بروز معضل آموزش فنی و حرفه ای این است كه به هر صورت، تعاملی بودن این آموزش ها به دست فراموشی سپرده شده است. مجریان آموزش فنی و حرفه ای، آن را پدیده ای صرفاً آموزشی می بینند. تصمیمات آموزشی تنها توسط مقامات آموزشی و اغلب بدون اطلاع كافی از نیازهای شغلی و نظر طرف های ذینفع اتخاذ می شود. (ملكی، 1381، صفحة 186)آموزش به حكم انجام تكلیف، عادت، امكانات موجود و یا روحیه توسعه طلبی تحقق می یابد و بر همین اساس نیز به سؤالات اصلی نظام آموزش فنی و حرفه ای پاسخ داده می شود. اما آموزش فنی و حرفه ای دارای دو وجه توأمان آموزشی و شغلی است كه میان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزیت قابلیت استفاده از اطلاعات بازخوردی و مكانیسم خوداصلاحی می تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فنی و حرفه ای نظامند زمینه مشاركت در تصمیم گیری و انجام هزینه فراهم است.رشته های آموزشی، مواد آموزشی، تعداد آموزش گیرنده، محل اشتغال و … از نتیجه تعامل و عوامل طرف های آموزشی (دستگاهای مجری آموزش) و طرف های شغلی (دستگاههای بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اولیا، كارفرمایان و …) تعیین می شود.لذا نواقص و اشكالات آموزش به تدریج در طول زمان رفع می شود و ناهماهنگی دانش و توانمندیهای آموزش دیدگان فنی و حرفه ای از لحاظ كمی و كیفی و از نظر مكانی یا زمانی با خواسته متقاضیان كم تر رخ خواهد داد. به این دلایل تعاملی دیدن آموزش فنی و حرفه ای و فراهم كردن امكان تحقق هرچه بیشتر آن، اساسی ترین قدم برای اصلاح این آموزش ها خواهد بود.بیان مسئله:چنین به نظر می رسد كه هنرجویان فنی و حرفه ای به جایگاه و پایگاه شغلی قابل ملاحظه ای كه نمود موجهی در بازار كار كشور داتشه باشد، دست نیافته‌اند. و به رغم هزینه های سرشاری كه صرف تجهیز این نیروها شده، در بازار كار ایران بها و اهمیت مناسبی بدان داده نشده است، در حالی كه، از طریق تجهیز و تربیت این گونه نیروها می توان سریع تر به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر رسید. چون آموزش های فنی و حرفه ای، در قیاس با آموزش های عالی از مزیت و قابلیتهایی به شرح زیر برخوردار است:الف) هزینه بری اقتصادی كمتر فرآیند تجهیزاتب) بازدهی سریع تر اقتصادیج) پاسخ دهی و ارضاء سریع تر نیازها و احتیاجات فوری و آنی بازار كار به مهارت ها و حرفه هاد) انعطاف پذیری و قابلیت انطباق با تغییرات تكنولوژیهـ) تنها منبع تكمیل كننده حلقه ارتباطی بین نیروی انسانی سطوح بالا و سطوح پائین جامعه شغلیو) بالا بودن زمینه های خوداتكایی شغلی و كار‏آفرینی و در نتیجه وابستگی كمتر به نظام های مزد و حقوق بگیری و …شاید به خاطر همین ویژگی های ارزنده است كه امروزه در بسیاری از جوامع در حال رشد به خصوص آن ها كه دچار تنگناهای مالی و سرمایه ای شدیدتری، هستند، ایجاد انگیزه هایی كه مشوق روی آوری و گرایش منابع انسانی به آموزش های فنی و حرفه ای شود، به كانونی ترین دلمشغولی های سیاست های توأم آموزش و اشتغال و مطمئن ترین راه غلبه بر بحران های ناشی از كمبود كادرهای ماهر و پدیده شكل گیری مازاد نیروی كار تبدیل شده است. (متوسلی، صفحه 24)آنچه این تحقیق به دنبال آن است، بررسی ارتباط آموزشهای فنی و حرفه ای رسمی (رشته های الكترونیك و الكتروتكنیك) با نیازهای بازار كار می باشد. در این تحقیق دیدگاه مدیران تولید، فنی و آموزش كارخانه ها و مؤسسات تولیدی، به دلیل مشاهدة عینی و عملی دانش و مهارت فارغ التحصیلان این رشته ها و همچنین مطلع بودن از میزان دانش و مهارت مورد نیاز در صنایع، با توجه به تغییرات تكنولوژی، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.اهمیت و ضرورت پژوهشدر مسیر انتقال نوین و متغیر تكنولوژی و صنعت در هزاره سوم كه بنیانهای فلسفی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع دچار دگرگونیهای عمیق خواهد شد و جوامع بشری عملاً ویژگی های دورة پست مدرنیسم را در خود تجلی می دهند، جوامع با چالش های متعددی مواجه خواهند شد.نظام آموزشی می تواند در انطباق، هماهنگی و اعتدال مجدد جوامع با شرایط جدید نقش مهمی را ایفا نماید. در این رهگذر یكی از مقولات مهم، رسالت بسیار اساسی نظام آموزشی، فراهم كردن شرایطی است كه در آن نیروهای تحصیلكرده بتوانند از مهارتها، توانائیها و قابلیت های كلیدی متناسب با نیازها و شرایط دنیای صنعت و بازار مشاغل فردا برخوردار شوند. (عزیزی، 1381)بنابراین باید با تحقیق و پژوهش در مورد دانش ها و مهارتهای مورد نیاز بازار كار، برنامه های آموزش فنی و حرفه ای به سوی همگام شدن با پیشرفت های تكنولوژی سوق داده شود، تا با تربیت نیروی انسانی كارآمد كه یكی از مؤلفه های مهم توسعه می باشد، میزان رشد و توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور را تسهیل و تسریع نمائیم


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

پرسشنامه شاخص احقاق جنسی هالبرت دیوید فارلی هالبرت


دانلود پروتکل روانشناسی آموزش مثبت نگری


این تحقیق در مورد مبانی نظری هوش هیجانی زنان و ارتباط آن با نوع ساختار قدرت در خانواده میباشد که در در 100 صفحه به همراه رفرنس فارسی و انگلیسی میباشد


اقدام پژوهی چگونه توانستم حواس پرت شاهرخ را در کلاس متمرکز کنم