دانلود رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران

خلاصه:
به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند

توضیحات:
فهرست مطالبعنوان فصل اولمقدمهبیان مسئلههدف پژوهشاهمیت پژوهشارائه فرضیه تحقیقتعریف نظری اصطلاحاتتعریف عملیاتی اصطلاحاتفصل دومرفتاراسنادفهرست مطالبعنوان اسناد کنترل خودچهره های مشخص رفتارتعیین کننده های درونی و بیرونیکنترلتفاوتهای فردی در درک کنترلتغییر پذیری ابعاد منبع کنترلمفهوم منبع کنترلاندازه گیری منبع کنترلنظریه های مختلف منبع کنترلنظریه شخضی شناسی مادیموضوع رفتار گراهافهرست مطالبعنوان تصور راتر از ماهیت انسانپتانسیل رفتارارزش تقویتموقعیت روانیپژوهشهای راترتفاوتهای فردی در درک کنترلشکل گیری منبع کنترلمکان کنترل درونی و بیرونی رفتارخلاصه پژوهشهااعتقاد به کنترل شخصی و سلامتیپیشرفت تحصیلیفهرست مطالبعنوان تعاریفپیشینه ی پیشرفت تحصیلیخود انگاره و پیشرفت تحصیلینیاز به پیشرفت تحصیلیعوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلینقش والدین بر پیشرفت تحصیلیمحیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلیآزمونهای پیشرفت تحصیلیهنجار ملیآزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آنمحیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلیفهرست مطالبعنوان میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلیتحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاهفصل سوم جامعه پژوهشنمونه تحقیقروش نمونه گیریویژگی آزمودنیهاابراز اندازه گیریمقیاس کنترل درونی و بیرونی راترروش نمره گذاریاعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راترفهرست مطالبعنوان روش جمع آوری اطلاعاتمتغیرهای تحقیقطرح تحقیقروش آماریفصل چهارمتجزیه و تحلیلجدول توزیع نمراترسم نمودارجدول داده های جمع آوری شدهارائه تجزیه و تحلیل داده هاجدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)چکیدهبه منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس با مقیاس منبع کنترل راتر سنجش شدند. همچنین از روش آمار توصیفی و استنباطی توصیف شده است. تفاوت بین میانگین های مورد نظر 45/2 است. به منظور تعیین معنی دار بودن تفاوت محاسبه شده با درجات آزادی 80 و در سطح 5% به جدول توزیع T استودنت مراجعه می کنیم. چون T محاسبه شده (45/2) بزرگتر از T جدول (65/1) است. بنابراین فرضیه صفر رد و فرض خلاف تأیید می شود. و نتیجه می گیریم که بین میانگین های مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج به دست آماده نشان داده که بین منبع کنترل و میزان تحصیلات رابط معناداری وجود دارند.به عبارت دیگر هر چه قدر کنترل درونی رفتار فردی قوی تر باشد امکان پیشرفت تحصیلی وی بیشتر است.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

مبانی نظری و پیشینه رابطه كیفیت زندگی كاری و رفتار شهروندی سازمانی با اثربخشی سازمانی


پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت


انسان امروزی به لحاظ پیچیدگی های زندگی ، وسعت و سرعت تغییرات ، با چالشهای فراوانی روبه روست كه این چالش ها در قرن آینده بارزتر خواهد شد


هدف هدف این تحقیق ، بررسی وجود رابطه بین سبک های تفکر و رویکردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود روش پرسشنامه های سبک های تفکر و فرآیند مطالعه بر روی ۳۹۸ آزمودنی ( ۲۰۳ پسر و ۱۹۵ دختر ) اجرا شد برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان ، میانگین کل نمرات افراد از طریق دانشگاه جمع آوری گردید سپس نقش تفاوت های جنسی بر سبک های تفکر و رویکردهای یادگ