دانلود پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان

نام فایل : دانلود پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان
گروه : روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل : pptx
حجم فایل : 35 کیلو بایت
تعداد صفحات : 26
بازدید : 22

دانلود فایل
خلاصه:
پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان

توضیحات:
پاورپوینت بررسی سبك اسناد (مكان كنترل) در عزت نفس دانشجویان در 26 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxچكیدهاین پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی و پس رویدادی (علّی) است كه به منظور بررسی رابطه سبك اسنادی و عزت نفس در دانشجویان صورت گرفته است. بدین منظور نمونه ای به حجم 50 نفر به صورت تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد نیشابور انتخاب شدند. سبك اسنادی آزمودنی ها به وسیله پرسش نامه سبك اسنادی راتر و عزت نفس آن ها به وسیله پرسش نامه عزت نفس كوپر اسمیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پرسش نامه ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و استنباطی (آزمونF ، t استودنت و r) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش بیان گر این بود كه بین سبك اسنادی دانشجویان و عزت نفس آن ها رابطه معنی داری وجود ندارد. هم چنین، بین سبك اسنادی و ویژگی های دموگرافیك آزمودنی ها (مانند سن، جنس، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی و ترتیب تولد) تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتایچ پژوهش هم چنین بیان گر این بود كه بین عزت نفس دختران و پسران تفاوت معناداری وجود ندارد. به طور كلی، می توان نتیجه گیری نمود كه عزت نفس آزمودنی ها پایه ها و دلایل دیگری دارد كه مكان كنترل (درونی و بیرونی) تأثیر چندانی بر آن ندارد.


کلمات کلیدی:

فایل های مشابه

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملكرد


مبانی نظری و پیشینه رابطه توانمندسازی کارکنان با ساختار سازمانی و مدیریت دانش


پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا CCTDI


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد اضطراب