دانلود فایل های تحقیق ، کارآموزی و پایان نامه

۴۰ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتن بینالود

گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود ئر 74 صفحه با فرمت word

طرح پایان کارآموزی

محل کارآموزی :
شرکت پایه بتون بینالود

پیاده کردن نقشه

درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.

معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( ۳ و ۴ و ۵ ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار۳ واحدو۴ واحدراانتخاب کرده ووتررابا۵ واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

مثلاً ۳ – ۴ – ۵ مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم .

ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم .
چنانچه خواسته باشیم کارهای انجام شده رادقیقاً کنترل نماییم ازگوشه های میخ کوبیده شده درزمین ، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته ( یعنی اقطارچهارضلعی راکنترل می نمایبم ، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه ۹۰ درجه می باشند) .

چنانچه دراراضی ( منطقه ) خیابان کشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین ( گوشه رابرابرنقشه ۲۰۰۰ ) بدست آورد.
پیاده کردن نقشه بدین روش ، برای زیربناهای کم بوده ، وزمانی که زیربنازیادباشدپیاده کردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.
پیاده کردن نقشه بادوربین

دراراضی پس ازعمل نقشه برداری ، ابتدامحورخیابان هامیخ کوبی شده وسپس میخ کوبی قطعات انجام می گیرد. آنگاه نقشه زمی ن هاتهیه می شود.
میخ کوبی به وسیله میخ های چوبی انجام می گیرد. معمولاً وسط میخ چوبی میخ معمولی فلزی کوبیده می شودتادقت عمل بیشتری صورت گیرد.
دوربین تئودولیت راروی سه پایه مستقرمیسازیم . دوربین راطوری ترازکرده که ازشاقول دیدگانی میخ ( m ) رارؤیت نماییم .

درامتدادمیخ زیردوربین ، میخ دیگری که ( بر ) زمین را، نشان میدهدوجوددارد. وسط میخ چوبی مذکوررانیزمیخ فلزی میکوبیم .
کمک نقشه بردارنوک ژالن راروی میخ ( n ) میگذارد، چنانچه ازشاقول استفاده شوددقت کاربیشترخواهدبود.

ازدوربین به نخ شاقول قراول روی کرده تاتاررتیکول برنخ شاقول منطبق شود. ابتدادوربین را( ۰۰ ، ۰ ) کرده سپس باقراول روی درمسیر، نقاط مختلف رامیخ کوبی می نماییم . تانقاط پشت تاپشت به دست آید. طول ویاعرض زمین راروی محورپیاده کردن دونبشس انتهاوابتدای بعدرامیخ کوبی می نماییم ( میخهای a و b ) 
دوربین راروی میخ a مستقرکرده پس ازترازکردن وشاقول نمودن به وسیله شاقول دیدگینی ، به میخ b قراول روی کرده دوربین را( ۰۰ . ۰ ) می کنیم .

دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تازاویه ۹۰ درجه بامحورافقی بسازد. فوراً دوربین راقفل کرده ، کمک نقشه – بردار، ژالن رابه حرکت درمی آوردتابرروی تاررتیکول واقع شودوژالن رؤیت گردد.

بانوک ژالن زمین رانشانه گذلشته ، عمل رابه وسیله شاقول دنبال کرده تانخ شاقول درامتدادتاررتیکول واقع گردد. بلافاصله نقطه مذکوررامیخ کوبی 
(میخ d ) میکنیم .

برای تعیین طول ویاعرض ساختمکان ازمیخ a متراژ نقشه راپیاده کرده میخ مجدد c که بعددوم است میکوبیم این محل گوشه دوم ساختمان می باشد.
برای تعیین ضلع سوم می توان دوربین رادرنقطه b یا c قرارداد. چنانچه دوربین درنقطه c مستقرشودبهتراست . پس ازاستقراردوربین درنقطه c وانجام

ترازوشاقول کردن دوربین ، ژالن راروی نقطه a فرترداده ، دوربین راچرخش میدهیم تاژالن ویانخ شاقول ویاخودنقطه a رؤیت شود. ازاین نقطه دوربین راآنقدربه طرف راست چرخش داده تاروی محورافقی درجه ۹۰ دیده شود. بلافاصله دوربین راقفل می کنیم ومیخ f رابزمین کوبیده ، ازنقطه c طول ab راکه برابراندازه زیر- بنااست ، باکوبیدن میخ e مشخص می نماییم که ضلع سوم وگوشه ساختمان ودرواقع اگرزاویه برداری رادرست انجام داده باشیم آخرین میخ خواهدبود.

برای دقت بیشتروکنترل عملیات دوربین رادرنقطه e مستقرکرده پس ازتراز وشاقول کردن دوربین به نقطه c قراول روی می نماییم ، دراین محل دوربین را( ۰۰ ، ۰ ) کرده ، دوربین راازچپ به طرف نقطه b حرکت می دهیم . جنانچه زاویه افقی دوربین ۹۰ درجه رانشان داده ونقطه b نیزدقیقاً برروی تارتریکول منطبق شودعملیات کاملادرست وگرنه بایدعملیات مجدداً تکرارشود.


قیمت : 6,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود ترجمه مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان

ترجمه مقاله پوزولان به عنوان ماده ی جایگزین سیمان در 14 صفحه pdf و ترجمه 22 صفحه ای با فرمت word به همراه عکس های مربوطه.

چکیده:

پوزولان ها مواد سیلیسی و آلومینی هستند که در مجاورت آب در حرارت معمولی با آهک ترکیب شده و تشکیل مواد پایدار و نامحلول (ژل) داده و خاصیت سیمانی شدن دارند. اقدام جهت شناسایی خاصیت پوزولان ها در بتن و ملات سال هاست که به طور وسیعی در کشورهای مختلف آمریکایی، اروپایی و ایران صورت گرفته است به نحوی که به کارگیری این مواد به عنوان ماده جایگزین سیمن در بتن در آیین نامه ها آورده شده است. در این نوشتار به معرفی پوزولان ها از دیدگاه ASTM، حدود ترکیبات شیمیایی و طبقه بندی آن ها پرداخته شده است. همچنین معرفی مواد اصلی، چگونگی پیدایش و نیز بررسی مزایای استفاده از پوزولان ها صورت گرفته است. از جمله مزایای استفاده از پوزولانها، داشتن خصوصیات سیمانی و در نتیجه صرفه ی اقتصادی، بالابردن مقاومت در برابر حمله اسیدها و قلیایی سنگدانه ها و جلوگیری از ترک خوردن سطحی گسترده بتن، کاهش بتن ذیری، خاصیتی که در ارتباط با آب بند بودن سازه های نگهدارنده آب و همچنین در ارتباط با حملات شیمیایی مورد توجه می باشد. بررسی مکانیزم حمله سولفات ها و تاثیر پوزولان ها بر افزایش مقاومت بتن در برابر حمله سولفات ها، از طریق کاهش میزان C3A در سیمان که منجر به بالا بردن دوام بتن مورد تهاجم آب دریا می شود، صورت می گیرد.


قیمت : 4,800 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر
دانلود بررسی فناوری NFC امنیت ، مفهوم و کاربرد

دانلود بررسی فناوری NFC امنیت ، مفهوم و کاربرد

بررسی فناوری NFC امنیت ، مفهوم و کاربرد در 120 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست مطالب


فصل اول

1-1 NFC چیست

1-2دلیل اشتیاق تولیدکنندگان گجت‌ها، بازرگانان و کریرهای بی‌سیم این‌قدر نسبت به رواج NFC

1-3 چه زیرساخت هایی مورد  نیاز است؟

1-4 RFID چیست؟

1-5 چند تعریف از فناوری RFID برای آشنایی اولیه

1-6 مزایای بکارگیری RFID

1-7 کاربردهای فناوری RFID

1-7-1 کاربردهای امنیتی

1-7-2 انبارداری و ردیابی کالا

1-7-3 مدیریت دام و گوشت

1-7-4 کنترل ورود و خروج وسایط نقلیه

1-7-5 مدیریت کتابخانه ها و کتاب ها

1-7-6 کاربرد فن آوری RFID در مباحث پزشکی

1-8 RFID چکونه کار می کند؟

1-9 اجزاء یک سیستم RFID

1-10 نحوه کارکرد فناوری NFC

1-11 انواع NFC

1-12 انواع مختلف انتقال داده توسط NFC

1-13 طریقه محافظت NFC از داده های انتقالی

1-14 چرا NFC بر دیگر فناوری‌های انتقال داده ترجیح داده می‌شود؟

1-15 استفاده از تگ‌های NFC

1-16 مقایسه دو تکنولوژی RFID و NFC

1-17 مزایای NFC: 3

1-18 نقاط ضعفNFC

فصل دوم تاریخچه فناوری NFC

2-1 تاریخچه فناوری NFC

2-2 گواهینامه های NFC

2-3 تاریخچه مختصری از فناوری‌‌های کوتاه برد که توسط دانشکده علوم کامپیوتری استندفورد

فصل سوم کاربرد های فناوری های NFC

3-1 کاربردهای فناوری NFC

3-2 NFC و سفارش بلیط از روی پوستر

3-3 NFC  در حوزه حمل و نقل

3-3-1 فواید و مزایای NFC در حوزه حمل و نقل

3-3-2 فواید و مزایای NFC برای مسافرین

3-3-3 مزایای NFC برای اپراتورهای حمل و نقل

3-4 مقایسه NFC با سایر تکنولوژی های حمل و نقل عمومی

3-4-1 مقایسه تلفن های مجهز به NFC با بلیت های کاغذی 

3-4-2 مزایای تلفن های مجهز به NFC نسبت به کارت های غیر تماسی

3-4-3 مزایای تلفن های مجهز به NFC نسبت به بلیط های On Line

3-4-4 مزایای تلفن های مجهز به NFC نسبت به بارکد

3-5 NFC  در کلیدهای BMV

3-6 پرداخت با کارت‌های غیر تماسی

3-7 کاربرد مالی NFC

3-8 کاربرد در منازل و خانه‌های هوشمند

3-9 کاربرد در انتقال داده‌ها با NFC

3-9 -1 تفاوت نقل و انتقال فایل از طریق NFC  با انتقال فایل از طریق RFIDو بلوتوث

3-10 کاربردNFC   در سرگرمی

3-11 کاربرد NFC در مدارس و دانشگاه‌های هوشمند

3-12 کاربرد NFC در پزشکی

3-13 کاربرد NFC در اطلاع‌رسانی

3-14 کاربردNFC  در صنعت حمل و نقل

3-15 کاربرد NFC در صنعت توریسم

3-16 چگونگی استفاده از کیف پول همراه در ایران

3-17 سرویسNFC ایرانسل

3-17-1 طریقه استفاده ازسرویسNFC ایرانسل

3-17-2 موارد استفاده ازسرویسNFCایرانسل

3-18 سرویسNFC همراه اول

3-19 سرویسNFC رایتل

3-19-1 طرقه استفاده ازسرویسNFCرایتل

3-19-2 موارد استفاده ازسرویسNFCرایتل

3-20 فناوری های NFC و بلوتوث

3-21 آنتن ان اف سی (NFC)

3-22 ان اف سی (NFC) در تلفن‌های هوشمند

3-23 آیا دستگاه شما مجهز به قابلیت NFC است؟

3-24 فعال‌سازی NFCدر موبایل

3-25 فهرست تلفن های همراه دارای NFC

3-26 فهرست تلفن های همراه دارای NFC

3-27 چگونه از کارت‌های مترو بعنوان تگ NFC استفاده کنیم؟

فصل چهارم NFC وکاربردهای آن در تجارت سیار

4-1 تجارت سیار چیست؟

4-2 تاریخچه تجارت سیار

4-3 مزایای تجارت سیار

4-4 کاربردهای تجارت سیار

4-5رشد تجارت سیار

4-6 الزامات و ضرورتهای سیستم تجارت پرداخت

4-7 فرآیند پرداخت سیار

4-8 فن آوریهای سیستم پرداخت

4-9 معماری پرداخت از طریق موبایل NFC

فصل پنجم امنیتNFC

5-1 امنیت NFC

5-2 آیا NFCموفق خواهد بود؟

5-3 آینده فناوری NFC

نتیجه گیری:

منابع.

چکیده:

امروزه فراهم نمودن سرویس های مالی گوناگون از طریق درگا ه های مختلف الکترونیکی مورد توجه بانک ها و مؤسسات مالی قرار گرفته است. بر این اساس، یکی از اولویت های امروزی بانک ها فراهم نمودن سرویس های پرداخت الکترونیکی بوده و به همین علت، را ه حل های بسیاری برای ارائه این سرویس ها پیشنهاد شده است. در سا ل های اخیر فنّاوری NFC که یک روش استاندارد بی سیم برای ارتباط دستگاه های الکترونیکی در فواصل نزدیک می باشد، از طرف مؤسسات مالی، شرکت های ارائه دهنده سرویس های پرداخت، تولیدکنندگان سیم کارت، اپراتورها و تولیدکنندگان گوشی همراه جهت پیاده سازی سرویس های پرداخت الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته و راه حل های مختلفی برای پیاده سازی سیستم های پرداخت الکترونیکی مبتنی بر این فنّاوری ارائه شده است. در این پایان نامه ، فنّاوری NFC و کاربردها وامنیت  آن مورد بررسی قرار گرفته و روشهای مختلف پیاده سازی سیستم های پرداخت الکترونیکی با استفاده از این فنّاوری شرح داده خواهد شد.


قیمت : 25,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پروژه متره و برآورد ساختمان مسکونی اسکلت فولادی دارای خرپشته همراه با نقشه ها و محاسبات

پروژه کامل متره و برآورد همراه با نقشه ها و محاسبات و… با فرمت pdf و Ecxel
پروژه ساختمانی مسکونی اسکلت فولادی دارای خرپشته

این پروژه کامل بوده و دارای نقشه های معماری و اجرایی ، ریز متره و برآورد پروژه در قالب فایل PDF  می باشد.
فایل ریز متره
فایل برآورد پروژه
فایل نقشه های معماری و اجرایی
فایل های Ecxel ریز متره و برآورد


قیمت : 4,800 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت بررسی انواع پل و اجرای آن

پاورپوینت بررسی انواع  پل و اجرای آن در 38 اسلاید زیبا در قالب پاورپوینت

تعریف پل:

پل یک سازه است که برای عبور از موانع فیزیکی از جمله رودخانه ها و دره ها استفاده می شود. پلهای متحرک نیز جهت عبور کشتیها و قایقهای بلند از زیر آنها ساخته شده است.

پلها را از نقطه نظر مصالح تشکیل دهنده به شکل زیر طبقه بندی می کنند :

پلهای چوبی

پلهای سنگی

پلهای بتنی

پلهای بتن مسلح

پلهای بتن پیش تنیده

پلهای فلزی

پلهای چوبی:

این پلها معمولا” به شکل قوسی، با تیرهای مشبک و یا تیرهای حمال ساخته شده و در حال حاضر استفاده از آنهابه صورت موقتی می باشد.

پلهای بتن مسلح:

با توجه به روش اجرا و نحوه بتن ریزی، پلهای بتن مصلح را می توان از مقاطع مختلف و با اشکال دلخواه ساخت. با وجود این استفاده از مقاطع ساده در جهت کاهش بهای قالب بندی همواره مورد نظر است.در بعضی از حالات استفاده از سیستم پیش ساختگی باعث حذف اجزاء نگهدارنده قالبها و در نتیجه صرفه جوئی قابل ملاحظه می شود. با پیشرفت این تکنیک، به تدریج در دامنه وسیعی از ابنیه فنی،پلهای بتن پیش تنیده جایگزین پلهای فلزی و پلهای بتن مسلح شده اند. بدین ترتیب با صرف هزینه کمتر، پلهای با دهانه بزرگ ساخته می شوند. از طرف دیگر استفاده از این مصالح امکان به کارگیری تکنیک های جدید پل سازی را می دهداین پلها به اشکال مختلف، با تیرهای حمال معمولی یا تیرهای مشبک فولادی، با قوس یا قالبهای فلزی، نورد شده از ورق و المانهای اتصالی ساخته شده اند. در ساخت این پلها گاهی نیز از آلیاژهای سبک یا مقطع مرکب استفاده می گردد.

پوشش پلهای فلزی :

پوشش پلهای فلزی را می توان از چوب مصالح سنگی بتن مسلح و یا از ورقهای فلزی انتخاب نمود. استفاده از چوب برای پوشش پلها در زمانهای بسیار قدیم رایج بوده اما امروزه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین در طرحهای جدید از پوشش مصالح سنگی نیز به علت وزن زیاد آن، کمتر استفاده می شود در این راه حل تیرهای حمال طولی پل بوسیله قوسهائی از آجر و مصالح سنگی به هم متصل می شوند.


قیمت : 4,800 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود بررسی تئوری برنامه ریزی فضای شهری

بررسی تئوری برنامه ریزی فضای شهری در 21 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docبخشی از متن :از آن جا که پیدایش شهرها و آغاز شهرسازی و شهرنشینی با نیاز با جمع و در جمع بودن و در یک کلام، اجتماعی بودن انسان‌ها رابطه‌ی تنگاتنگ دارد، و از سوی دیگر این روابط برای شکل‌گیری و تعامل‌پذیری نیاز به فضاهایی مخصوص به خود دارد، فضای شهری محل ظهور و تجلی روابط اجتماعی انسان ها در طول تاریخ بوده و حتی نوع و کیفیت فضاهای شهری کاملاً در تجلی این روابط مؤثر واقع می‌گردیده است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین عناصر بافت شهری، فضای شهری‌ست که در طول زمان و هم‌زمان با تاریخ ملت‌ها شکل گرفته و همواره در حال تحول بوده است. در واقع، فضای شهری مرکز فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهرها بوده و گاه چنان با حیات جوامع انسانی عجین بوده است که خود آن فضای شهری به عنوان بخشی از تاریخ آن ملت‌ها و جوامع قلمداد می‌شود و گاهی حتی آن فضای شهری به نماد و نشانه‌ی آن شهر و حتی آن ملت تبدیل شده است. 


قیمت : 8,400 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت بررسی مدل های کمّی شهرسازی ، مدل ترکیب جمعیت

 پاورپوینت بررسی مدل های کمّی شهرسازی ، مدل ترکیب جمعیت و ... در 15 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت docتوضیحات جامع و کامل

قابل ویرایش در 15 اسلاید


فهرست مطالب :مدل ترکیب جمعیت

   تئوری تاثیر متقابل

   تئوری نقطه جدایی

با حل مثال برای فهم بیشتر


قیمت : 11,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت بررسی تحلیلی توانمندیها و محدودیت های بهره مندی از متد anp ، مدل کمّی شهرسازی

žپاورپوینت بررسی تحلیلی توانمندیها و محدودیت های بهره مندی از متد anp ، مدل کمّی شهرسازی در 67 اسلاید زیبا و قابل ویرایش پاورپوینت با فرمت pptxتوضیحات جامع و کامل

قابل ویرایش در 67 اسلاید


فهرست مطالب :


مقدمه
تاریخچه و سیر تکاملی
تفاوت ANPوAHP
تفاوت ساختاری بین سلسله مراتب و شبکه
مراحل فرایند مدل سازی 
گام اول
گام 2:تشکیل ماتریس مقایسات زوجی و تعیین بردارهای اولویت
گام سوم، تشکیل سوپرماتریس اولیه
گام چهارم، تشکیل سوپرماتریس وزنی
گام پنجم، محاسبه بردار وزنی عمومی
گام ششم، محاسبه وزن نهایی معیارها
روشهای تعیین وزن
معایب
مزایا
از جمله کاربردهای اخیر روشANP میتوان به مواردی چون
نمونه کاربردی :تعیین سایت مناسب برای ایجاد شهرکهای صنعتی در استان تهران 
تبیین مدل/الگوی انتخاب (تعیین اولویت)سایت های مناسب برای احداث شهرکهای صنعتی(ساخت مدل و تبدیل مسئله به یک ساختار شبکه ای)
تشکیل ماتریس های مقایسه ای و کنترل سازگاری آنها
مقایسه دودویی معیار های اصلی
مقایسه دودویی وابستگی های درونی معیار های اصلی (ماتریس w22)
مقایسه دودویی زیر معیارهای هر یک از معیارهای اصلی (ماتریس w32)
مفایسه دودویی وابستگی های درونی زیر معیارها  (ماتریس w33)
مقایسه دودویی  ارجحیت گزینه ها
محاسبه سوپر ماتریس حد
تشکیل سوپر ماتریس ناموزون
محاسبه سوپر ماتریس  موزون
محاسبه سوپر ماتریس حد
انتخاب  سایت مناسب برای احداث شهرک صنعتی
نتیجه
منابع فارسی
منابع انگلیسی 

قیمت : 19,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت بررسی مدل کمّی سوات

پاورپوینت بررسی مدل کمّی سوات در 17 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxتوضیحات جامع و کامل

قابل ویرایش در 17 اسلاید


فهرست مطالب :


  تحلیل سوات یا ماتریس SWOT
گام نخست: شناسائی عوامل داخلی و خارجی
گام دو: تعیین اوزان عوامل داخلی و خارجی
گام سه: ایجاد ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی
جدول 1- امتیاز دهی به معیارهای داخلی
جدول 2- امتیاز دهی به معیارهای خارجی
جدول 3- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی:
گام چهارم: طراحی مدل تحلیلیSWOT
جدول 4- ماتریس تجزیه و تحلیل SWOT
استراتژی‌های SO
استراتژی‌هایWT  
استراتژی‌های‌‌ST 
کار برد تحلیلSWOT در  سطح کشورها
مثال
کلام آخر
منابع


قیمت : 12,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری dss ، مدل کمّی در شهرسازی

پاورپوینت سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری dss ، مدل کمّی در شهرسازی در 43 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptتوضیحات جامع و کامل

قابل ویرایش در 43 اسلاید


فهرست مطالب :


  تعریف مدل و مدلسازی
مزایای استفاده از مدل در تصمیم گیری
سیستمهای پشتیبان تصمیم (DSS)
ساختار DSS
ساختار یک DSS کاربردی
ساختار برنامه DSS
برخی ویژگیهای یک سیستم DSS مطلوب
عوامل موفقیت و شکست DSS
مقایسه MIS و DSS
معماریDSS  در4 فاز (Simon’s 4 Phase ) 
مدل سایمون- فاز هوشمندی 
مدل سایمون- فاز طراحی
مدل سایمون- فاز انتخاب
مدل سایمون- فاز اجرا
امکانات DSS
ابزارهای نرم افزاری DSS
امکانات نرم افزاری DSS
سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند
زمینه های کاربرد DSS
سیستم پشتیبانی تصمیم گروهی(GDSS)
اجزاء GDSS
  سیستم های پشتیبان تصمیم گیری  DSS 
 الگوریتم ژنتیک


قیمت : 15,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت املاک بین مالک و سازنده

تحقیق بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت املاک بین مالک و سازنده در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docفهرست مطالب


چکیده

مقدّمه

بخش اوّل

فصل 1 : مفهوم قرارداد مشارکت در ساخت و ساز

فصل 2 : انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز

گفتار اول : انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز از حیث موضوع ساخت

الف- قرارداد مشارکت در ساخت بنا

ب- قرارداد واگذاری زمین به منظور انبوه سازی

پ- قرارداد مشارکت در اجرای طرح آماده سازی

ت- قرارداد مشارکت پیمان-مدیریت

گفتار دوم : انواع قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز

ازحیث متعاقدین

الف- اشخاص حقیقی

ب- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

1- شرکت های خصوصی

2- موقوفات

3- بانک ها

پ- اشخاص حقوقی حقوق عمومی

1- دولت ( سازمان مسکن و شهرسازی )

2- شهرداری ( سازمان سرمایه گذاری و مدیریت پروژه های مشارکتی )

بخش دوم : آثار قرارداد مشارکت در ساخت و ساز نسبت به طرفین

گفتار اول : تعهدات مالک زمین

الف- اخذ پروانه ی ساختمان

ب- تسلیم زمین

پ- اقدامات ثبتی و تفکیک

گفتار دوم : تعهدات شریک

الف- دارا بودن امکانات و صلاحیت علمی ، فنی و قانونی

ب- انجام پروژه ی ساخت و ساز

پ- پذیرش نظارت مالک زمین بر اجرای عملیات ساخت و ساز

ت- دادن تضمین ها

گفتار سوم : حقوق و تعهدات مشترک و متقابل طرفین

الف- تملیک و تملک تدریجی زمین و سازه ها ( در قالب شرط نتیجه )

ب- پیش فروش قدرالسهم به ثالث از سوی هر طرف و بررسی لزوم کسب اذن از طرف دیگر

پ- تعلیق قرارداد به موجب بروز قوه ی قاهره

ت- تعلیق قرارداد در اثر تغییر اوضاع و احوال

ث- انتقال قرارداد

نتیجه گیری

منابع


مقدمه تحقیق


یکی از ویژگی های دنیای کنونی ، ظهور قراردادهای جدید است که برای نیازهایی که در دوره های گذشته وجود نداشته یا مورد توجّه نبوده ، پدید آمده است . چنان که برخی از قراردادها که در گذشته بصورت ابتدایی و اوّلیه وجود داشته ، امروزه صورتی تکاملی یافته است . صنعت ساختمان ، یکی از قدیمی ترین و مهم ترین بخش های زیر بنایی هر کشور است بویژه در کشور ایران که زمین و ملک ،‌ نوعی وسیله ی ثروتمند شدن محسوب می گردد و همین امر باعث افزایش معاملات زمین و مسکن را در پی داشته است . در این بین ، عدّه ی معدود و محدودی صاحب زمین هستند که اگر قرار باشد تنها آن ها حقّ سکونت در زمین را داشته باشند ، دیگر جایی برای سایرین نخواهد بود . از سوی دیگر ، مالکان زمین نیز لزوماً تخصّص و یا توانایی مالی ساخت و ساز را ندارند . بنابراین دو گروهِ صاحبان زمین و صاحبان تخصّص فنّی و توان مالی ، در صدد همکاری و مشارکت با یکدیگر بر می آیند و از آن جا که مالک زمین ،‌ چیزی به جز زمین ندارد تا در ازای ساخت و ساز بپردازد ، می پذیرد سهمی را از آن چه ساخته شده است ،‌ به سازنده یا شریک تعلّق یابد . قراردادهای مشارکت در ساخت و ساز از جمله قراردادهای جدید می باشد . به رغم تازگی موضوع و کمبود منابع فقهی و حقوقی قابل بهره برداری ، رواج روز افزون مشارکت در امر ساخت و ساز ، چه در سطح دولتی و چه در سطح خصوصی ، و ضرورت همگامی و پویایی نظام حقوقی با تحوّلات روز برای تنظیم و تنسیق آن ، این جرأت را به نگارنده داد تا در این عرصه ، نخستین گام علمی را بردارد . لازم به بیان است که راجع به قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ، مقاله یا کتاب مجزّا یا ویژه ای دیده نشد و صرفاً در چند کتاب معدود ، به نمونه ی مختصری از این قرارداد اکتفا شده است . موضوع مورد بحث در خصوص این قبیل مشارکت ها ، توصیف حقوقی قراردادی است که مشارکت مالک زمین و سازنده را تحقق می بخشد . در خصوص ماهیت حقوقی و مشروعیت چنین قراردادهایی ،‌ هیچ بحث حقوقی اصلی دیده نشده است . بی شک توصیف دقیق این نوع قراردادها و تبیین حقوقی ماهیت آن ،‌ بسیاری از ابهامات مربوط به این نوع قراردادها را برطرف ،‌ و آثار حقوقی آن را روشن می کند . یکی دیگر از ابهامات ، در مرحله ی اثبات دعوای این گونه قراردادهاست و این امر از آن جا ناشی می شود که دفاتر اسناد رسمی ، از تنظیم قراردادهای ساخت و ساز اِبا دارند . ایده های سنّتی که هنوز در کشور ما بر حقوق ثبت سیطره دارد ، مانع از آن است که این گونه قراردادها رسمیت یابند و آمار بسیاری از پرونده های دادگستری در این خصوص کم شود و یا فکر نقض از مخیّله ی افراد طمّاع دور گردد . محاضر رسمی معمولاً از تنظیم اسناد متضمّن شرط و شروط خودداری می کنند تا معامله آن چنان قطعی گردد که نخواهند پاسخ گوی سؤالات طرفین یا مقامات قضایی و یا بازرسان ثبتی شوند . در اسناد و قراردادهای عادّی ، برداشت ها و استنباط های مختلفی وجود دارد و طرفین قرارداد ، ابزار قانونی را برای ملزم کردن متعهّد به انجام تعهّد و شروط مورد توافق در دست ندارند . از طرف دیگر چون مرجعی برای رسیدگی به اختلافات متعاملان پیش بینی نشده است ،‌ طرفین برای حلّ اختلاف به محاکم دادگستری مراجعه می کنند . این مشکل ، تا حدودی با تصویب قانون پیش فروش ساختمان بر طرف خواهد شد و مطابق ماده ی 3 قانون مزبور ، ثبت قراردادهای ساخت و ساز در دفاتر اسناد رسمی الزامی گردیده است . دولت و شهرداری ها نیز در حیطه ی وظایف خود حسب مورد ، جهت تأمین مسکن و شهرسازی اقدام به ساخت و ساز در زمین های خود می کنند و چون اغلب سرمایه ی نقدی برای این منظور در اختیار ندارند ،‌ با صاحبان سرمایه و سازندگان ،‌ قرارداد مشارکت در ساخت و ساز منعقد می کنند . حال می خواهیم به چند سؤال بنیادین در مورد قراردادهای مشارکت رسیدگی کنیم : قرارداد مشارکت به چه معناست ؟ چند نوع قرارداد مشارکت وجود دارد ؟ تعهدات هر یک از طرفین ( مالک زمین ، شریک ) و تعهدات مشترک آنها شامل چه مواردی است ؟


قیمت : 14,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود تحقیق بررسی اثبات گرایی یا پوزیتیویسم از فلسفه تا باور و ارزش

کار تحقیق بررسی اثبات گرایی یا پوزیتیویسم از فلسفه تا باور و ارزش در قالب دو فایل ورد . فایل اصلی در 28 صفحه و فایل اشانتیون شامل 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docفهرست مطالب فایل اصلی 28 صفحه ای :


اثبات‌گرایی (یا پوزیتیویسم یا تحصل‌گرایی )

اثبات‌گرایی منطقی

پوزیتیویسم از نگاه فلسفه اسلامی

پوزیتیویسم و نظریه های ارتباطی

متافیزیک و پوزیتیویسم منطقی

پوزیتیویسم منطقی 

نئو پوزیتیویسم

فرمولاسیون استدلال و تعریف خداناباوری


شرح برهان برای توجیه پذیری ( 2 )

درآمدی انتقادی بر روش شناسی پوزیتیویستی

نزاع بر سر پوزیتیویسم

درآمدی انتقادی بر روش شناسی پوزیتیویستی

منابع


قیمت : 14,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت بررسی مدل کمّی شهرسازی TOD الگوی توسعه شهری با محوریت حمل و نقل عمومی

پاورپوینت بررسی مدل کمّی شهرسازی TOD الگوی توسعه شهری با محوریت حمل و نقل عمومی در 16 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxتوضیحات جامع و کامل

قابل ویرایش در 16 اسلاید


فهرست مطالب :


  مقدمه
اصول مبانی کاربردی
نمودار یک : تقسیم بندی تقاضای سفر شهر تهران
نمودار 2:فرایند تقاضای سفر ساکنان شهر تهران
تقسیم بندی تقاضای سفر ساکنان شهر تهران
تقاضای سفر غیر ساکنان شهر تهران
آمار و اطلاعات
بررسی و نقد مدل تولید و جذب سفر
بررسی و نقد مدل توزیع سفر
بررسی و نقد مدل انتخاب وسیله نقلیه
روش سنجش آثار سیاست توسعه شهری با محوریت حمل و نقل عمومی انبوه بر کارایی سیستم مترو تهران با امکانات موجود
نتیجه گیری
منابع


قیمت : 12,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم چشم انداز ، مدل کمّی در شهرسازی

پاورپوینت بررسی مفهوم چشم انداز ، مدل کمّی در شهرسازی در 23 اسلاید زیبا و غیر قابل ویرایش با فرمت pptxتوضیحات جامع و کامل

غیر قابل ویرایش در 23 اسلاید


فهرست مطالب :


  مقدمه
تعریف چشم انداز سازی
تعریف چشم انداز شهر 
اهمیت و جایگاه چشم انداز سازی
تلقی سه گانه از مفهوم چشم انداز
جایگاه چشم انداز سازی در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری کاربردی 
گونه های عام چشم انداز
مدل چشم انداز سازی  CDS
جایگاه چشم انداز سازی در فرایند CDS
ضرورت چار چوب بندی 
تعداد سناریوها
منابع 


قیمت : 12,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر

دانلود پاورپوینت بررسی مدل برایسون ، مدل کمّی شهرسازی

پاورپوینت بررسی مدل برایسون ، مدل کمّی شهرسازی در 19 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptxتوضیحات جامع و کامل

قابل ویرایش در 19 اسلاید


فهرست مطالب :


  معرفی جان ام. برایسون
برنامه ریزی
ویژگی‌های برنامه ریزی
برنامه ریزی استراتژیک 
ویژگی های برنامه ریزی استرتژیک 
 مزایای برنامه ریزی استرتژیک 
مدل برایسون 
توافق اولیه 
تعیین وظایف 
تحلیل ذینفعان 
تنظیم بیانیه مأموریت سازمان 
شناخت محیط سازمان 
مراحل انجام آنالیز SWOT 
استراتژی های SO 
استراتژی های WO  
استراتژی های ST 
استراتژی های WT
 تعیین موضوعات استراتژیک پیش روی سازمان 
تعیین استراتژی ها 
شرح طرحها و اقدامات
 تنظیم دورنمای سازمانی برای آینده 
برنامه عملیاتی یکساله
مزایای مدل برایسون 


قیمت : 12,000 تومان

پرداخت و دانلود

۰ نظر