جستجو فایل های مرتبط با "عملکرد تحصیلی"

دانلود مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد
پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانشناختی نوجوانان پسر در خانواده های تک والد صورت گرفت

دانلود اثر بخشی آموزش روش خوددستوری مایکنبام بر بهبود اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
هدف از این پژوهش اثر بخشی آموزش خوددستوری مایکنبام بر عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان دانش آموزان پسر پایه سوم مقطع متوسطه شهر کوهدشت بود

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شخصیت و عملکرد تحصیلی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع شخصیت و عملکرد تحصیلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عملکرد تحصیلی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع عملکرد تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی عملکرد تحصیلی
پیشینه تحقیق و مبانی عملکرد تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری شخصیت و عملکرد تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی
پیشینه تحقیق و مبانی نظری عملکرد تحصیلی

دانلود پیشینه تحقیق و ادبیات نظری عملکرد تحصیلی
پیشینه تحقیق و ادبیات نظری عملکرد تحصیلی

دانلود دانلود مبانی نظری عملکرد تحصیلی
دانلود مبانی نظری عملکرد تحصیلی

دانلود مبانی نظری عملکرد تحصیلی
پیشینه ومبانی نظری پژوهش عملکرد تحصیلی

دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

دانلود چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شخصیت و عملکرد تحصیلی
چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق شخصیت و عملکرد تحصیلی

دانلود چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش عملکرد تحصیلی
چارچوب مبانی نظری وپیشینه پژوهش عملکردتحصیلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه فعالیت های فوق برنامه با خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی
مبانی نظری و پیشینه رابطه فعالیت های فوق برنامه با خودکارامدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی

دانلود مبانی نظری و پیشینه رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی
مبانی نظری و پیشینه رابطه کنترل عواطف و سلامت روانی با عملکرد تحصیلی