جستجو فایل های مرتبط با "آزمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطوح افقی و شیبدار"

دانلود دانلود گزارش كار آزمایش اندازه گیری ضریب اصطکاک در سطوح افقی و شیبدار
هدف آزمایش تعیین ضریب اصطكاك ایستایی سطح شیبدار و سطح افق تئوری آزمایش اول هرگاه جسمی در امتداد سطح جسم دیگر حركت كند نیروی مقاومی در سطح تماس در جسم و در خلاف جهت حركت پدید می آید كه این نیرو را نیروی اصطكاك می نامند این نیرو را می توان به دو نوع تقسیم كرد